شماره جاری: دوره 11، شماره 3 (بهار 1396) 43 - شماره پیاپی 43، تابستان 1400، صفحه 153-214 

5. بررسی اثر تنش گرما بر کیفیت تبدیل دانه ارقام برنج در شمال خوزستان

صفحه 203-214

عبدالعلی گیلانی؛ سیدعطا اله سیادت؛ سامی جلالی؛ کاوه لیموچی