شماره جاری: دوره 15، شماره 1 (پاییز99) - شماره پیاپی 44، آبان 1399، صفحه 1-88 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی