نویسنده = H. Madani
تعداد مقالات: 56
1. مقایسه کاربرد نیتروژن از منابع مختلف بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت علوفه ای تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، شهریور 1394، صفحه 299-311

محسن کاوند؛ حمید مدنی؛ علی رضا دادیان


2. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برنج در استان مازندران

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، بهمن 1393، صفحه 117-127

صغرا مرادپور؛ ابراهیم امیری؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


3. تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج ایرانی طارم هاشمی و طارم محلی (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، آذر 1393، صفحه 47-66

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


6. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی بر خصوصیات عملکردی و درصد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis L.)

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، شهریور 1393، صفحه 353-361

غلامرضا نادری بروجردی؛ حمید مدنی


7. تغذیه کلزا به کمک فسفر و ریز مغذی ها و تاثیر آن بر عملکرد دانه و روغن کلزا رقم اکاپی در منطقه اراک

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، شهریور 1393، صفحه 362-369

زهرا ادیب زاده؛ حمید مدنی؛ مسعود گماریان


8. اثرات زمان استفاده از علف کش های توفوردی و گرانستار و مخلوط آنها بر روی خصوصیات زراعی گندم در اراک

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، آبان 1392، صفحه 37-47

سید کمیل سید شوربلال؛ حمید مدنی؛ زهرا رفیعی کرهرودی


9. ارزیابی و مقایسه خصوصیات زراعی و حساسیت به بیماری های ویروسی هیبرید KS704 و هیبریدهای ذرت چینی تحت شرایط آلودگی طبیعی در منطقه اصفهان

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، شهریور 1392، صفحه 385-397

محمدرضا نادری درباغشاهی؛ سعید شریفی؛ حمید مدنی؛ علیرضا جلالی زند؛ حمیدرضا جوانمرد


10. اثر مقادیر و زمان کاربرد متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه فراهان

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، خرداد 1392، صفحه 199-210

امیر عباس حکیم اول؛ حمید مدنی؛ مهدی چنگیزی


11. تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، خرداد 1392، صفحه 241-251

پریسا عرب پوریانی؛ حمید مدنی؛ جعفر مسعود سینکی


13. مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.) درمنطقه الیگودرز

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، شهریور 1391، صفحه 321-335

طاهره رحمانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی


14. اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، خرداد 1391، صفحه 221-229

حمید خلیلی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ محمود چگینی


15. مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی در منطقه روداب بم

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، اسفند 1390، صفحه 119-126

صالح حائری نژاد؛ حمید مدنی؛ سعید صادق زاده


16. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین 7814 Cتحت شرایط کم آبیاری

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، آبان 1390، صفحه 29-38

الهام داود زاده؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی


17. تأثیر آرایش کاشت و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه اقلید استان فارس

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، شهریور 1390، صفحه 341-354

زهره امینی؛ سید ماشالله حسینی؛ صدیقه زارعی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا محمدرضا خانی،


18. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و منابع شیمیایی نیتروژن و فسفر بر صفات زراعی و درصد روغن در آفتابگردان

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، شهریور 1390، صفحه 377-387

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محمد میرزاخانی


19. تاثیر تنش کم آبی و مصرف سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، شهریور 1390، صفحه 389-399

حامد عقبای؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی


20. تاثیر کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی در استان مرکزی

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، شهریور 1390، صفحه 401-411

حمید مدنی؛ ایرج بیات؛ مهدی چنگیزی؛ مجتبی جلالوندی


21. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس عملکرد کمی برنج رقم طارم هاشمی

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، شهریور 1390، صفحه 423-435

آرش قاسمی میانایی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی؛ سلمان دستان


22. تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، اسفند 1389، صفحه 113-124

میثم اویسی؛ محمدجواد میرهادی؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ رضا ضرغامی


23. مطالعه اثرات پتاسیم، مس و روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش رطوبتی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، اسفند 1389، صفحه 169-177

حمیدرضا مبصر؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی