نویسنده = مسعود گماریان
تعداد مقالات: 7
1. واکنش خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای به عناصر پرمصرف و عنصر روی در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، تابستان 1395، صفحه 309-320

پیمان مرادی؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


2. تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات اگرومورفولوژیک گندم سرداری در شرایط دیم

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 5-16

محمد باقر جعفری؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


3. تغذیه کلزا به کمک فسفر و ریز مغذی ها و تاثیر آن بر عملکرد دانه و روغن کلزا رقم اکاپی در منطقه اراک

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 362-369

زهرا ادیب زاده؛ حمید مدنی؛ مسعود گماریان


4. واکنش صفات زراعی گندم دوروم به مصرف پلیمر سوپر جاذب عنصر روی و سلنیوم

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 137-147

مهدی غلامی؛ نور علی ساجدی؛ مسعود گماریان


5. تأثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 69-80

مهدی غلامی؛ نور علی ساجدی؛ مسعود گماریان


6. مقایسه الگوی بیان ژن های منتخب القاء شونده با تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 151-163

مسعود گماریان؛ محمد علی ملبوبی؛ فرخ درویش؛ سید ابوالقاسم محمدی


7. اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 275-290

محمد سیبی؛ محمد میرزاخانی؛ مسعود گماریان