نویسنده = امین فرنیا
تعداد مقالات: 9
2. تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گندم دیم در بروجرد

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 291-302

امین فرنیا؛ شهرام نخجوان؛ فرید خدایی؛ محمد شاهوردی


3. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد و همبستگی بین ارقام مختلف نخود دیم در کشت بهاره

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 229-238

فریده ملکی؛ امین فرنیا؛ فرزاد میرزایی


4. تاثیر کاربرد باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas putida) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های سویا M7,M9,TMS

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 87-97

آقا محمد علیجانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ خسرو استکی اورگانی؛ امین فرنیا


5. بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر خصوصیات کیفی آفتابگردان آجیلی

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 49-57

امین فرنیا؛ مهرداد مؤیدی


6. اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات رویشی و زایشی ارقام کلزا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 81-89

امین فرنیا؛ احسان آراسته


7. اثرات کاربرد منابع کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ارقام پائیزه کلزا (Brassica napus L.) در اراک

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 351-364

حمیدرضا عابدیان؛ امین فرنیا؛ معرفت مصطفوی راد


8. تاثیر تنش خشکی بر گره‌بندی و تثبیت نیتروژن نژادهای مختلف باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم در سویا

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 135-149

امین فرنیا؛ قربان نورمحمدی؛ احمد نادری