نویسنده = شهرام نخجوان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گندم دیم در بروجرد

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 291-302

امین فرنیا؛ شهرام نخجوان؛ فرید خدایی؛ محمد شاهوردی


2. نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 204-223

شهرام نخجوان؛ محمد رضا بی همتا؛ فرخ درویش؛ بهزاد سرخی؛ مهدی زهراوی