نویسنده = حمیدرضا مبصر
تعداد مقالات: 17
1. بررسی روابط منبع و مخزن در سیستم‌های مختلف زراعی کشت برنج (Oryza sativa L.) رقم فجر

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 213-224

سیدعلی صادقی؛ سبحان ا.. قنبری؛ حمیدرضا مبصر؛ الیاس رحیمی پطرودی


2. تاثیر کاربرد کود آلی و کود شیمیایی نیتروژن بر صفات زراعی ذرت دانه ای رقم Sck704

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 237-251

سیده آمنه واجدی روشن؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ غلامرضا میرزایی؛ حمیدرضا مبصر


3. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برنج در استان مازندران

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 117-127

صغرا مرادپور؛ ابراهیم امیری؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


4. تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج ایرانی طارم هاشمی و طارم محلی (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 47-66

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


5. تأثیر شوری بر محتوای یونی، رنگیزه‌های گیاهی و قندهای محلول و نشاسته گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis)

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 251-261

فاطمه مهرین‌فر؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ همت‌اله پیردشتی؛ حمیدرضا مبصر


6. بررسی پرایمینگ بر صفات فنولوژی، مورفولوژیکی و عملکرد علوفه دو هیبرید ذرت با کشت تأخیری تابستانه در استان مازندران

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 333-340

احمد محسنی کفشگرکلائی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید حاتمی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


7. بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 31-45

اعظم پیلور؛ مرتضی مبلغی؛ حمیدرضا مبصر


8. تعیین تاریخ کشت مناسب هیبرید های مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 191-200

محمد انصاری نیا؛ حمیدرضا مبصر؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش


9. بررسی تأثیر محلول پاشی سیلیس و تراکم کاشت بر صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در کشت تأخیری تابستانه

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 269-279

جواد محمودی؛ حمیدرضا مبصر؛ سید امیرعباس موسوی میرکلایی


10. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس عملکرد کمی برنج رقم طارم هاشمی

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 423-435

آرش قاسمی میانایی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی؛ سلمان دستان


11. بررسی اثرات تابش گاما بر عملکرد دانه و صفات مرفولوژیکی وابسته به ورس در برنج (Oryza sativ L.) رقم طارم هاشمی

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 315-324

محمد مرادی؛ عباسعلی دهپور جویباری؛ حمیدرضا مبصر؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی


12. اثر تاریخ نشاکاری بر صفات کمی و کیفی توتون گرمخانه‌ای رقم K326

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 213-223

یعقوب یعقوبی؛ سبحان‌الله قنبری؛ حمیدرضا مبصر؛ عبدالرحیم مهدوی؛ سید علی صادقی


13. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر شاخص‌های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 204-217

مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ آرش قاسمی میانایی


14. نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 113-127

رضا رحیمی بالادزایی؛ نبی‌اله نعمتی؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


15. تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر ذرت K.Sc 640

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 50-62

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ احمد محسنی؛ مهدی رمضانی؛ حمیدرضا مبصر


16. اثر فاصله بین ردیف، تراکم و الگوی کاشت ذرت سیلویی KSC704 درکشت تأخیری تابستانه بعد از برداشت برنج

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 249-261

مهدی رمضانی؛ حمیدرضا مبصر؛ مسعود محسنی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


17. تاثیر دور آبیاری و کاربرد مقادیر نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 در استان مازندران

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 122-135

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ علی چراتی آرائی؛ داوود اکبری نودهی؛ حمیدرضا مبصر؛ مهدی رمضانی