نویسنده = فرخ درویش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پایداری و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در هیبریدهای ذرت دانه ای از طریق روش های پارمتری تک متغیره

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 287-301

مهدی چنگیزی؛ رجب چوکان؛ اسلام مجیدی هروان؛ محمدرضا بی همتا؛ فرخ درویش


2. مقایسه الگوی بیان ژن های منتخب القاء شونده با تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 151-163

مسعود گماریان؛ محمد علی ملبوبی؛ فرخ درویش؛ سید ابوالقاسم محمدی


3. نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 204-223

شهرام نخجوان؛ محمد رضا بی همتا؛ فرخ درویش؛ بهزاد سرخی؛ مهدی زهراوی