نویسنده = علی کاشانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه میان غلظت کلروفیل برگ و عملکرد چغندرقند با استفاده از کلروفیل متر دستی(SPAD)

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 355-365

شادی جواهری؛ محمد عبداالهیان نوقابی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ حمید نوشاد


2. اثر سرب و مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 9-20

سیده مهتاب بلادی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ محیا گلشن


3. بررسی اثرات تاریخ های کاشت و تیمارهای آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ بهاره

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 239-252

محمد زاهدی؛ رضا مامقانی؛ موسی مسگرباشی؛ علی کاشانی؛ علیرضا منتصری