نویسنده = حسین حیدری شریف آباد
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی جدایه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه‎های یکساله و چند ساله

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 17-27

مجید دشتی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ امیر لکزیان؛ الهه بینش


2. تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج ایرانی طارم هاشمی و طارم محلی (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 47-66

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


3. مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.) درمنطقه الیگودرز

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 321-335

طاهره رحمانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی


4. مطالعه اثرات پتاسیم، مس و روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش رطوبتی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 169-177

حمیدرضا مبصر؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی


5. مطالعه اثرات دما برفنولوژی رشد، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت درمنطقه جیرفت

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 117-133

محمد حسن شیرزادی؛ رجب چوکان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمد جواد میرهادی؛ حمید مدنی