نویسنده = الناز فرج زاده معماری تبریزی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تغذیه با نیتروژن و کاربرد برخی عناصر ریزمغذی بر میزان تولید بذر در گیاه آمارانت

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 365-378

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ ورهرام رشیدی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


2. اثر شوری و عصاره آللوپاتیک علف های هرز تاج خروس و سلمه تره بر رشد و تولید مواد موثره داروئی سنبل الطیب

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 241-253

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده


3. ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در تبریز

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 159-168

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده