نویسنده = قربان نورمحمدی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج ایرانی طارم هاشمی و طارم محلی (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 47-66

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


2. تعیین تاریخ کشت مناسب هیبرید های مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 191-200

محمد انصاری نیا؛ حمیدرضا مبصر؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش


3. تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 113-124

میثم اویسی؛ محمدجواد میرهادی؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ رضا ضرغامی


4. تاثیر فصل کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا در رژیم های مختلف رطوبتی

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 401-414

حسین ورسه؛ امیرحسین شیرانی راد،؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش؛ بهاره ورسه


5. تاثیر تنش خشکی بر گره‌بندی و تثبیت نیتروژن نژادهای مختلف باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم در سویا

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 135-149

امین فرنیا؛ قربان نورمحمدی؛ احمد نادری


6. بررسی اثرات تلقیح میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 309-319

امید علیزاده؛ اسلام مجیدی؛ حبیب الله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ محمد رضا عامریان