نویسنده = جهانفر دانشیان
تعداد مقالات: 13
1. تاثیر کاربرد روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پائیزه در گیلان

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 179-191

انسیه فانی اخلاق؛ جهانفر دانشیان


2. مطالعه تاثیر کم آبیاری و نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک اکوتیپ های گیاه حنا Lawsonia inermis)) در منطقه جیرفت

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 29-46

حسن سرحدی؛ جهانفر دانشیان؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حسین حیدری شرف آباد؛ غلامرضا افشارمنش


3. اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 221-229

حمید خلیلی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ محمود چگینی


4. تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داروئی همیشه بهار(Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 231-240

جهانفر دانشیان؛ نوید رحمانی؛ مهرزاد علیمحمدی


5. تاثیر تاریخ کاشت بر روند تجمع مواد فتوسنتزی در دانه ارقام مختلف برنج درکشت مستقیم

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 133-145

مصطفی بشرخواه؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ جهانفر دانشیان؛ عبدالرحمن عرفانی


6. پیش بینی مراحل رشد ونمو ارقام و لاین های سویا با استفاده از پارامترهای اقلیمی طول روز و دما درمنطقه کرج

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 191-201

شراره نصراصفهانی؛ جهانفر دانشیان؛ ابراهیم پذیرا؛ امیر حسین شیرانی راد


7. اثر زمان و مقدار محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 219-231

کاوه سبک رو فومنی؛ محمدنقی صفرزاده؛ مهدی رنجبر چوبه؛ جهانفر دانشیان؛ کامیار سبک رو فومنی


8. مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر 347

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 145-157

کامیار سبک رو فومنی؛ محمد حسن بیگلویی؛ محمد حسین برزگرخو؛ جهانفر دانشیان؛ محمد حسین اسیمی؛ کاوه سبک رو فومنی


9. تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 711

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 128-143

بهروز صالحی؛ جهانفر دانشیان


10. تاثیر کاربرد نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 355-365

نوید رحمانی؛ توفیق طاهرخانی؛ جهانفر دانشیان


11. مطالعه خصوصیات زراعی توده های محلی زیره سبز در شرایط کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 213-223

محمدعلی افشاری؛ مجید ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد اکبری نیا


12. اثر تاریخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 17-25

محسن جواهری؛ جهانفر دانشیان


13. تاثیر پارامترهای اقلیمی طول روز و دما بر وقوع مراحل فنولوژیک ارقام و لاین های سویا

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 279-292

شراره نصر اصفهانی؛ جهانفر دانشیان؛ ابراهیم پذیرا