نویسنده = H. Tahmasebizade
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن برعملکرد کمی وکیفی گلرنگ بهاره

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، مرداد 1395، صفحه 265-282

حسن طهماسبی زاده؛ ایمان فراهانی


2. تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر میزان عناصر و خصوصیات کیفی علوفه سورگوم

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، شهریور 1394، صفحه 275-286

ایمان فراهانی؛ حسن طهماسبی زاده؛ مرجان صالحی


3. بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی از صفات مهم زراعی موثر بر عملکرد دانه در ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، اردیبهشت 1389، صفحه 265-283

حسن طهماسبی زاده؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


4. بررسی آنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد در شرایط آب و هوایی اراک

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، اسفند 1387، صفحه 136-154

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی


5. تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن در عملکرد علوفه تر و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، آبان 1387، صفحه 83-91

ایمان فراهانی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ ناصر خدابنده؛ حسن طهماسبی زاده؛ مجتبی جعفری بنیاد


6. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در اراک

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، شهریور 1387، صفحه 388-399

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی