نویسنده = N. Khodabande
تعداد مقالات: 4
1. اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، اسفند 1388، صفحه 91-99

زهرا بهروز؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ محمد حسین شیرزادی


2. بررسی آنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد در شرایط آب و هوایی اراک

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، اسفند 1387، صفحه 136-154

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی


3. تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن در عملکرد علوفه تر و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، آبان 1387، صفحه 83-91

ایمان فراهانی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ ناصر خدابنده؛ حسن طهماسبی زاده؛ مجتبی جعفری بنیاد


4. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در اراک

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، شهریور 1387، صفحه 388-399

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی