نویسنده = عباس ملکی
تعداد مقالات: 2
1. غربالگری و ارزیابی اثر پذیری محیطی تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در دانه نخود

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 13-26

فرزاد بابایی ؛ حسین عسکری؛ عباس ملکی؛ حامد چهارسوقی امین


2. مقایسه ژنوتیپ های گندم نان بر اساس شاخص های تحمل به خشکی

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 62-73

فرزاد بابایی؛ عباس ملکی؛ حامد چهارسوقی امین؛ حجت مرادخانی؛ جعفر احمدی