نویسنده = حسین سلیمان زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه میان کنوپی گیاه با قدرت بذر و عملکرد علوفه در یونجه

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 261-274

حسین سلیمان زاده


2. مقایسه آزمون های قدرت نامیه بذر برای پیش بینی جوانه زنی و عملکرد دانه در کلزای زمستانه

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 41-54

حسین سلیمان زاده؛ داوود حبیبی؛ میرناصر سیدی؛ مجتبی نصراللهی