نویسنده = احمدرضا گل پرور
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر میزان پروتئین و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای در منطقه اصفهان

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 41-45

احمدرضا گل پرور؛ آرزو آرمین؛ مریم گل آبادی


2. تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام کلزا (Brassica napus L.)

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 412-419

ذبیح‌اله هاشمی؛ احمدرضا گل پرور؛ محمد رسولی


3. ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 151-159

احمدرضا گل پرور؛ حمید مدنی؛ محمد رسولی