نویسنده = امیر لکزیان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی جدایه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه‎های یکساله و چند ساله

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 17-27

مجید دشتی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ امیر لکزیان؛ الهه بینش