نویسنده = محمد شریف مقدسی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر روش‏های متفاوت خاکورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی بر عملکرد ذرت علوفه ای

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 69-76

محمد شریف مقدسی؛ سعید عزیزی


2. تأثیر پیش تیمار های هورمونی و اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی در بذر اسپرس

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 216-225

مجتبی یوسفی راد؛ محمد شریف مقدسی؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ محسن اصغری؛ ماهرخ نجاتی