نویسنده = امیر حسین شیرانی راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و بُر و دو رژیم مختلف آبیاری بر خصوصیات زراعی سویا

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 57-67

آقامحمد علیجانی؛ جهانفر دانشیان؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد