کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
تعداد مقالات: 7
2. تعیین روابط بین صفات و تجزیه رگرسیون و علیت عملکرد دانه در ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم نان مناطق معتدل و سردسیر

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 17-26

ورهرام رشیدی؛ ساسان ریحانی مهر؛ سمن چلبی یانی


3. بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ بهاره تحت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 255-267

احمدرضا گل‌پرور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی


4. بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی از صفات مهم زراعی موثر بر عملکرد دانه در ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 265-283

حسن طهماسبی زاده؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


5. بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ بهاره تحت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 250-263

احمدرضا گل‌پرور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی


6. تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام کلزا (Brassica napus L.)

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 412-419

ذبیح‌اله هاشمی؛ احمدرضا گل پرور؛ محمد رسولی


7. ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 151-159

احمدرضا گل پرور؛ حمید مدنی؛ محمد رسولی