کلیدواژه‌ها = سورگوم
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر میزان پروتئین و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای در منطقه اصفهان

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 41-45

احمدرضا گل پرور؛ آرزو آرمین؛ مریم گل آبادی


2. اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نور، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 207-218

محمدرضا بوربور؛ سعید سیف زاده؛ داود ارادتمنداصلی


3. اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 19-30

محمدرضا بوربور؛ سعید سیف زاده؛ داود ارادتمند اصلی