کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 11
1. بررسی محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و بُر و دو رژیم مختلف آبیاری بر خصوصیات زراعی سویا

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 57-67

آقامحمد علیجانی؛ جهانفر دانشیان؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد


2. تاثیر کاربرد باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas putida) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های سویا M7,M9,TMS

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 87-97

آقا محمد علیجانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ خسرو استکی اورگانی؛ امین فرنیا


4. بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 31-45

اعظم پیلور؛ مرتضی مبلغی؛ حمیدرضا مبصر


5. اثرکاربرد میکروارگانیسم های حل کننده های فسفات و گوگرد و محلولپاشی با عنصر روی(Zn) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 291-300

آقامحمد علیجانی؛ خسرو استکی اورگانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری


6. پیش بینی مراحل رشد ونمو ارقام و لاین های سویا با استفاده از پارامترهای اقلیمی طول روز و دما درمنطقه کرج

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 191-201

شراره نصراصفهانی؛ جهانفر دانشیان؛ ابراهیم پذیرا؛ امیر حسین شیرانی راد


8. تاثیر تنش خشکی بر گره‌بندی و تثبیت نیتروژن نژادهای مختلف باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم در سویا

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 135-149

امین فرنیا؛ قربان نورمحمدی؛ احمد نادری


10. تاثیر پارامترهای اقلیمی طول روز و دما بر وقوع مراحل فنولوژیک ارقام و لاین های سویا

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 279-292

شراره نصر اصفهانی؛ جهانفر دانشیان؛ ابراهیم پذیرا


11. اثرات تراکم ناشی از تغییرات فواصل بین و درون ردیف های کاشت بر صفات کمی و کیفی سه رقم سویا در شرایط آب و هوایی ارومیه

دوره 1، شماره 1 (پاییز 1385) 1، پاییز 1385، صفحه 23-32

الیاس رحیمی پطرودی؛ محمدرضا زردشتی؛ مجید نوجوان؛ علی اصغر پورمیرزا