کلیدواژه‌ها = گندم نان
تعداد مقالات: 4
2. تعیین روابط بین صفات و تجزیه رگرسیون و علیت عملکرد دانه در ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم نان مناطق معتدل و سردسیر

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 17-26

ورهرام رشیدی؛ ساسان ریحانی مهر؛ سمن چلبی یانی


3. ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 151-159

احمدرضا گل پرور؛ حمید مدنی؛ محمد رسولی


4. مقایسه ژنوتیپ های گندم نان بر اساس شاخص های تحمل به خشکی

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 62-73

فرزاد بابایی؛ عباس ملکی؛ حامد چهارسوقی امین؛ حجت مرادخانی؛ جعفر احمدی