کلیدواژه‌ها = دور آبیارى
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دورآبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 27-36

مجتبی جعفری بنیاد؛ محمد رضا نادری درباغشاهی؛ مهدی چنگیزی؛ ایمان فراهانی