کلیدواژه‌ها = جیبرلین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پیش تیمار های هورمونی و اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی در بذر اسپرس

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 216-225

مجتبی یوسفی راد؛ محمد شریف مقدسی؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ محسن اصغری؛ ماهرخ نجاتی