دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثر محلول پاشی عناصر روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم پیشگام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1397

رضا صدرآبادی حقیقی؛ سیده شیما سخاوتی


2. تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن، پتاسیم و آب بر خصوصیات کمی و کیفی چای ترش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

حلیمه پیری


3. بررسی اثرات کرم خاکی و کمپوست بر خصوصیات خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مریم گلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

علی افتخاری


4. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم برای جو دیم در منطقه همدان با استفاده از شاخص‌های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


5. اثر اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی علف‌چای (Hypericum perforatum L.) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

صابر افضلی گروه؛ محمود سلوکی؛ مسعود نجاتی


6. مطالعه اثر کشت مخلوط ذرت با لوبیا، بر میزان ماده خشک تولیدی و کیفیت علوفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

محسن درگاهی؛ علی رضا سوهانی دربان


7. تأثیر ارتفاع برش بر تعداد چین و عملکرد علوفه ارقام جدید سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

احمد مهربان؛ افسانه کمالی دلجو؛ امید عزیزیان شرمه


8. تاثیر روش های مختلف کاشت و زمان چین برداری بر روی صفات زراعی و عملکرد سورگوم علوفه ای در شهرستان ایرانشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

احمد مهربان؛ افسانه کمالی دلجو؛ امید عزیزیان شرمه


9. تاثیر روش‏های متفاوت خاک ورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

محمد شریف مقذسی


10. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه زنیان(Trachyspermum ammi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

امین باقی زاده؛ ملیحه افروشته؛ براتعلی فاخری


11. تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر میزان عناصر دانه و عملکرد سورگوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

ایمان فراهانی


12. بررسی تأثیر تراکم های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی هیبرید‌های ذرت علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

مانی مجدم؛ شقایق رمضانی؛ نازلی دروگر


13. تأثیر کود شیمیایی و کود زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

مهدی عقیقی شاهوردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمد علی شبانی؛ حسن حبیبی


14. مقایسه صفات رشدی گیاهچه‎های برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت نسل پنجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

الهیار فلاح


16. بررسی اثر برهمکنش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و مدیریت آب بر علف‌های هرز و خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ذرت دانه‌ای(Zea mays L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ میرسعید ولیعهدی؛ مرتضی قوامی