بررسی رابطه میان غلظت کلروفیل برگ و عملکرد چغندرقند با استفاده از کلروفیل متر دستی(SPAD)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات چغندرقند کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران

4 مربی پژوهش موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج

چکیده

        این تحقیق به منظور تعیین رابطه عملکرد کمی وکیفی ریشه و غلظت کلروفیل برگ با به کار بردن تیمارهای متفاوت کود نیتروژن طی مراحل مختلف رشد چغندرقند در سال 1386 در مزرعه­ تحقیقاتی مؤسسه­ تحقیقات چغندرقند واقع­ در کمال­آباد کرج در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن از منبع اوره در سطح صفر، 120، 160، 200  و240 کیلوگرم در هکتار به صورت   پیش کاشت­ با 4 تکرار به کار برده شد. در برگ­هایی که قرائت کلروفیل­متر صورت گرفته بود غلظت نیتروژن کل برگ با روش کجلدال اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر کلروفیل­متر بیش از50% تغییرات عملکرد را توجیه می کند و کود نیتروژن تأثیر معنی­داری را بر شاخص کلروفیل گذاشت. کمترین عدد قرائت­ شده از کلروفیل­متر مربوط به تیمار عدم­ مصرف نیتروژن در مرحله­  15- 12برگی معادل 38 بود. مقادیر قرائت شده از کلروفیل متر با میزان نیتروژن مضره در ریشه ارتباط داشت به طوری که در بالاترین عدد قرائت شده توسط SPAD که معادل 44 بود، درصد قند به پایین ترین مقدار خود یعنی 9/15 رسید. در این آزمایش بالاترین عملکرد ریشه مربوط به تیمار 160 N معادل 2/89 تن ریشه در هکتار بود و عدد  قرائت ­شده از دستگاه در این سطح کودی در مرحله 15-12 برگی معادل  2/ 41 بود. با توجه به نتایج به­ دست­آمده در این تحقیق نشان داده شد با بررسی رابطه عملکرد و اعداد قرائت شده از کلروفیل متر     می توان از وضعیت عملکرد گیاه آگاه شد و کلروفیل­متر با مطالعات بیشتر در آینده می­توا ند به عنوان یک روش ساده، سریع و غیرتخریبی در ارزیابی وضعیت عملکرد مورد استفاده قرار گیرد و به زمان مناسب برداشت مزرعه کمک کند.                  

کلیدواژه‌ها


1-Anderson, D., Bullock, D., Johnson, G. and Taets, C. 1993. Evaluation of the minolta SPAD-502 chlorophyll meter for on farms N management of corn in lllinois.

2-  Beckova, L. and Pulkrabek, J. 2005. Evaluation of chlorophyll meter use for optimisation of sugar beet nitrogen fertilizing. University of J. J. Strossmayer u Osijek. Croatian Symposium on Agriculture. e-mail: beckova@af.czu.cz

3- Bredemeier, C. 2005. Le