تاثیر کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی در استان مرکزی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

4 کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

     به منظور بررسی تاثیر باکتری های آزاد کننده فسفر و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی اگریا و مارکیز، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در سه تکرار در منطقه توره از توابع شهرستان سربند واقع در 45 کیلومتری اراک، در بهار سال زراعی 88- 89  اجرا شد. تیمارها شامل دو رقم سیب زمینی اگریا و مارکیز، تیمار محلولپاشی با سولفات روی در دو سطح با و بدون محلولپاشی و تیمار فسفر شامل مصرف فسفر در چهار سطح شامل صرف 100 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل بر اساس آزمون خاک(P1) ، (P2) 100کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و باکتری های آزاد کننده فسفر، (P3) مصرف باکتری های محلول کننده فسفر به تنهایی(P4) مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و اضافه کردن باکتری های محلول کننده فسفر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین ارقام مورد استفاده در این بررسی از نظر عملکرد بیوماس، ارتفاع بوته، تعدا غده در بوته و عملکرد غده ها تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که رقم مارکیز در تمام صفات مورد بررسی در این تحقیق حائز برتری معنی داری نسبت به رقم شاهد یا اگریا بود. در تمام موارد با اضافه کردن کود باکتریایی حل کننده فسفر با کود شیمیایی عملکرد صفات ارتقاء نشان داد. رقم مارکیز حساسیت بیشتری نسبت به رقم اگریا  به فراهمی فسفر از خود نشان داد به طوری که با کمبود فسفر وزن خشک غده های آن از 81 گرم به 51 گرم کاهش یافت. این تغییرات برای رقم اگریا از 66 به 54 گرم بود.

کلیدواژه‌ها


 

1- آق قلعه، ب. ع. 1379.  بررس مصرف کود فسفات و کود دامی بر خصوصیات زراعی سیب زمینی.  مجله منابع طبیعی و علوم کشاورزی پاییز 1379، 7، 23-13.

2- رضایی ع . و سلطانی.1375. زراعت سیب زمینی (بیوکاما. وان درزاگ )انتشارات دانشگاه مشهد

3- پورحن، ر. و همکاران. 1385. بررسی اثر قارچ میکروریزا و اربوسکولار و مقادیر فسفر بر جذب فسفر در نهال چای. نشریه علوم کشاورزی ایران دوره 38، شماره 2.

4- زاهدی،  م. ح. 1364. زراعت سیب زمینی شماره 208 انتشارات سازمان ترویج کشاورزی

5- بای بوردی، ا. و ملکوتی، م. ج. 1379. بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف عناصر فسفر و روی بر غلظت کادمیوم در دو رقم سیب زمینی . نشریه علوم خاک و آب 15، 38-25.

6- مطلبی فرد، ر. و یزدان پناه، ع. 1386. کنگره علوم خاک ایران. بررسی راندمان جذب کود روی در شرایط متغیر فسفر و تاثیر آن بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی.

7- ایرانپور و همکاران. 1385. بررسی اثرات باکتری های حل کننده فسفات و ماده آلی بر قابلیت جذب فسفر از منبع خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی

8- فلاحی، م. 1376. دانش و تکنولوژی سیب زمینی. ترجمه، انتشارات بارثاوا.

9- رابرت.ک. رام. هی. اندرج. واکر.1373. مقدمه ای بر عملکرد فیزیولوژیکی گیاهان زراعی ترجمه یحیی امام، منصور نیک نژاد. انتشارات دانشگاه شیراز

10- کوچکی، ع.، حسینی، م. و نصیری محلاتی، م. رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی. ترجمه، انتشارات دانشگاه مشهد

11- شیرانی راد ، ا. 1382 . فیزیولوژی گیاهان زراعی.358 صفحه

12- کوچکی، ع.، خیابانی، ح. و سرمدنیا، غ.1375. تولید محصولات زراعی .دانشگاه فردوسی مشهد 638 صفحه

13- خواجه پور. 1381. زراعت گیاهان صنعتی .انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

14- فتحی،ق. و اسماعیل پور، ب. 1379. مواد تنظیم کننده رشد گیاهی. ترجمه، انتشارات دانشگاهی مشهد.

15-Minhe, T. U. V. and Vanderzage, P. 1990. Rapid multiplication of potato.Influence of environment and management on growth jurenile apical. Amer potato J.67: 789-797.

16- Linford, K. l. and Medole, B. E. 1997. proc.28 th Annu. Fertilizer conf – pac. Northtest, Twin   falls, Idaho.

17- Falton, J. M. Can, J. 1970. Soil sei , 50, 92-94 (1970)

18- Levy, D.1985.The response of potato to a single tran sient heat of drought stress imposed of different stage of tuber growths. Potato Research. 1985. 28: 3, 415-424

19- Cavalier, A. J. and Smit, A. S. 1985. grain filling and fild drying of a set maizehybrids released from 1930 to 1982. crop Sci. 25: 585-860

20- Gay, S .D. Egli. and Reiosky, D. A. 1980. Physiological aspects of yield improvment in soybean . Agron.J. 72: 387-391 .

21- Estilai, A. and Knowles, P. F.1980. Aneuploids in safflower .crop sci. 20: 516- 518

22- Siddique, K. H., Tennant, K., Perry, W. and Belford, P. K. 1990. Growths development and weight interception of old and modem wheat cultivar  in a  Mediterranian  type  environment.  Aust.  J.Agric.  Res. 41: 431- 437

23- Vanheemst, H. D. J. 1986. The distribution of dry matter daring growths of a potato. Crop. Potato Research . 29: 55- 66

24- Allen, E. J. and Scott, R. K. 1980. Plant density. PP. 278- 320

25- Moorby, J.1978.The Physiology of growth and tuber yield.pp.(53-194)

26- Rykbost, K. A. and Max Well, J. 1993. Effect of plant population on perfomance of seven varieties in the klonathBasin of Oregon. Am. Potato. J.463- 474.

27- Hansen, S. E. 1990. Influence of planting time and pre- warming on yield of

seed the state EXP. Station lyistrup. DE 938 ovostbjerg 1328- 1354.

28- Travis, K. Z. 1987. Use of a simple model study factor effecting the s distribution of tubers potato crops. J. Ayric. Sci. Camb. 109: 563- 571.

29- lerna, A. and Mauromicale, G. 2005. Physiological and growth responseto moderate water deficit of off-season potatoes in a Mediterranean environment. W.W.W. Elsevier/ Science direct.

30- Karimi, M. M. and Siddique, K. H. M. 1991. Crop growth and redative 'L L

31- Heritage A. D. and Harrigan, E. K. S. 1984. Environment Factors in floienciy sease. 68: 767- 769.

32- Bulloch, D.G., Nielson, R. L. and Nyqu ist, W. E. 1998. A growth analysis camparsion of corn groeyh in can ventional and equidistant plant spacing.

33- Van der Zaag, D. E. 1999. potato and their cultivation hn the netherlan.