بررسی اثر زمان، روش آبیاری و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب‌زمینی در منطقه جیرفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زراعت و مدیرعامل شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت

چکیده

     این آزمایش با استفاده از کرت­های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار در اراضی کشت و صنعت جیرفت در سال زراعی 88 – 1387 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل روش آبیاری به عنوان عامل عمودی در 2 سطح شامل آبیاری بارانی و قطره­ای و زمان آبیاری به عنوان عامل افقی اصلی در دو سطح شامل آبیاری شبانه و روزانه و الگوی کاشت در 3 سطح به عنوان عامل افقی فرعی شامل فاصله­ی بین ردیف­های کاشت 75 سانتی­متر با فاصله بین بوته­ها 20 سانتی­متر، فاصله­ ردیف­ها 70 سانتی­متر با فاصله بین بوته­ها 5/21 سانتی­متر و فاصله بین ردیف­ها 65 سانتی­متر و فاصله­ بین بوته­ها 23 سانتی­متر و ارقام سیب­زمینی به عنوان عامل فرعی فرعی در 2 سطح شامل ارقام ورگو و سانته بود. نتایج نشان داد روش آبیاری بر عملکرد غده­ سیب­زمینی و راندمان مصرف آب در سطح آماری 1% اختلاف معنی­داری را نشان داد و اثر آن بر تعداد غده و متوسط وزن غده در سطح 5% معنی­دار شد. زمان آبیاری فقط بر عملکرد غده و راندمان مصرف آب در سطح آماری 5% اثر معنی­داری را نشان داد. همچنین اثر الگوی کاشت بر عملکرد غده، وزن بیوماس و راندمان مصرف آب از لحاظ آماری در سطح 1% معنی­دار شد. اثر ارقام بر تمام صفات اندازه­گیری شده در سطح 1% معنی­دار بود. حداکثر عملکرد غده­ سیب­زمینی از روش آبیاری قطره­ای به میزان 14/50 تن در هکتار حاصل شد که نسبت به روش آبیاری بارانی 37/22 تن در هکتار افزایش محصول داشت. آبیاری روزانه در مقایسه با آبیاری شبانه از عملکرد بالاتری برخوردار بود. بالاترین عملکرد     سیب­زمینی از رقم سانته با روش آبیاری قطره­ای و زمان آبیاری روزانه و الگوی کاشت فاصله­ی بین    ردیف­ها 65 سانتی­متر و فاصله­ی بین بوته­ها 23 سانتی­متر، معادل 47/55 تن در هکتار بود که همین تیمار برای منطقه مناسب می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 
1- باغانی، ج. 1388. آرایش کاشت و مقادیر آب در زراعت سیب­زمینی با آبیاری قطره­ای در مشهد. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23، شماره 1، ص 159 – 153.
2- رفیع، م. 1382. بررسی تأثیر دور و میزان آبیاری بر عملکرد کل و قابل فروش و اجزای عملکرد ارقام سیب­زمینی، مجله علمی کشاورزی، جلد 30، شماره 1، ص 36 – 27.
3- زارع ابیانه، ح.، م. کزازی، د. ظفری و پ. زمانی. 1386. اثرات آبیاری بارانی و آبیاری جویچه­ای بر روی بیماری خال سیاه، رشد ثانویه و عملکرد پنج رقم سیب­زمینی در منطقه همدان، پژوهش کشاورزی آب، خاک و گیاه در کشاورزی، جلد هفتم، شماره سوم، صفحه 31 – 38.
4- سیادت، س. ع.، س. ا. هاشمی دزفولی، س. صادق­زاده حمایتی، م. ولی­زاده، ق. نورمحمدی و ق. فتحی. 1379. اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد و برخی ویژگی­های ریخت­شناسی غده سه رقم سیب­زمینی در منطقه اردبیل، مجله علوم کشاورزی، 16 (12): 111 – 91.
5- شیری جناقرد، م.، ا. توبه، ر. ا. زکریا، ق. ن. قنبلانی و ب. د. مسجدلو. 1386. تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره­ای و الگوهای مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب­زمینی رقم آگریا، پژوهش و سازندگی، شماره 75، ص 157 – 149.
6- موسوی فضل، ح. و ف. فائزنیا. 1382. اثر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد دو رقم سیب­زمینی. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، ص 294 - 273.
7- سیادت، س. ع.، س. ا. هاشمی دزفولی، س. صادق­زاده حمایتی، م. ولی­زاده، ق. نورمحمدی و ق. فتحی. 1379. اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد و برخی ویژگی­های ریخت­شناسی غده سه رقم سیب­زمینی در منطقه اردبیل، مجله علوم کشاورزی، 16 (12): 111 – 91.
8- میرزائی، ی. 1384. بررسی اثرات مقادیر کود پتاسیم بر عملکرد ارقام سیب­زمینی (طرح استمرار تولید) در منطقه جیرفت. گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت.
9- Darwish, T., Atallah, T., Elkhath, M. and Hajasan, S. 2002. Impact of irrigation and fertigation on leaching and soil – ground water contamination in Lebanon. 17th wcss, 14 – 21 Agust, Thailand.
10- Opena, G. B. and Porter, G. A. 1999. Soil management and supplemental irrigation effects on potato. II. Root growth, Agron. J. 91: 426 – 431.
11- Erdem, T., Erdem, H. Orta and Okursoy, H. 2006. Water yield relationships of potato under different irrigation methods and regimes – sci. Agric., 63 (3): 226 – 231.
12- Nagaz, K., Toumi, I., Masmoudi, M. M. and Mechlia, N. B. 2008. Comparative effects of drip and furrow irrigation with saline water on the yield and water use efficiency of potato (Solanum tuberosum L.), Agricultural Journal 3 (4): 272 – 277.
13- Kiziloglu, F. M., Sahin, U., Tunc, T. and Diler, S. 2006. The effect of deficit irrigation on potato evapotranspiration and tuber yield under cool season and semiarid climatic conditions, Journal of Agronomy, 5 (2): 284 – 288.
14- Mahmood, S. 2005. A study of planting method spacing on the yield of potato using TPS, Asian Journal of Plant Sciences, 4 (2): 102 – 105.
15- Fabeiro, C., Martin D. S. and Juan, D. 2001. Yield and size of deficit irrigated potatoes. Agric Water Manage. 48: 255 – 266.
16- Moon, K., Lim, H. H. C. and Hyun, H. N. 2006. water  use  efficiency of potato  between  sprinkler and  drip irrigation  systems  under  field  condition 18th world  congress  of  soil  science . july  9 – 15 (2006) , philadel  phia , penncylvania , usa .
17- Onder, S., ealiskan, M. E., onder, D. and caliskan, S. 2005. Different   irrigation  methods  and  water  stross  effects  on  potato  yield  and  yield   components. Agricultural water management. 43 (1): 43 -86.
18- Singh. N., Sood, M. C. and S L x L, S. 2005.  E valuation of   potato   based   cropping   sequences under drip, sprinkler and furrow methods of irrigation.  Potato, j ournal 2005. 32 (3/4): 145 – 146.