ارزیابی و مقایسه خصوصیات زراعی و حساسیت به بیماری های ویروسی هیبرید KS704 و هیبریدهای ذرت چینی تحت شرایط آلودگی طبیعی در منطقه اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، گروه زراعت، خوراسگان، ایران

2 کارشناسی ارشد زراعت

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت، اراک، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان ، گروه زراعت، خوراسگان، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور مقایسه هیبرید 704 با هیبرید پنج هیبرید جدید ذرت چینی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اصفهان اجرا گردید. هیبریدهایChina1-5  و SC704  همه از گروه ذرت های دیررس محسوب می شوند. آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و در شرایط آب و هوایی اصفهان به صورت مزرعه ای اجرا گردید. نتایج این بررسی یکساله حاصله نشان داد بین هیبرید های مورد آزمون از نظر خصوصیات مهم زراعی تفاوت های معنی داری وجود دارد. در این آزمایش هیبرید  China5در اغلب خصوصیات مورد بررسی برتری بیشتری نسبت به سایر هیبریدها نشان داد. همچنین هیبرید SC704در مقایسه با هیبرید های چینی از حساسیت بیشتری نسبت به بیماری ویروس کوتولگی از خود نشان داد. عملکرد دانه هیبریدChina5 معادل 9300 کیلوگرم در هکتار بود. به طورکلی با توجه به اینکه در اواخر اردیبهشت ماه که تاریخ کاشت زود هنگام ذرت در شرایط آب و هوایی اصفهان محسوب می شود، احتمال آلودگی مزرعه به ویروس کوتولگی ذرت نیز به شدت افزایش می یابد. نتایج این بررسی نشان داد استفاده از هیبرید China5 می تواند قابلیت های اولیه را جهت رقابت با هیبرید  SC704را برای کاشت در اصفهان دارا باشد.

کلیدواژه‌ها


 1- استخر، ا. و ر. چوگان. 1385 . بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و همبستگی بین آنها در هیبرید های خارجی و داخلی ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد1-37 . شماره 1. صفحات 91-85 .

2- ایزد پناه، ک.،  معصومی، م. و کامران، ر.1372. چند میزان دیگر را بدو ویروس موزائیک ایرانی ذرت ، خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران ، دانشگاه گیلان ، صحفه 97.

3- جلالی، ص. و نعمت اللهی، م. ر.1382. بررسی روند تغییرات جمعیت زنجرک   Laodelphax striatellus، ناقل ویروس های کوتولگی زبر و موزاییک ایرانی ذرت در اصفهان. دومین کنگره ویروس شناسی ایران، تهران. صفحه 93.

4- حبیبی، ف.1380. بررسی تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد دانه و علوفه دو هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

5- خاکی نجف آبادی، ا.1375. ارزیابی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد وخواص فیزیکو شیمیایی دانه در    هیبریدهای مختلف ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

6- دماوندی، ع. 1376. فاصله ردیف و تراکم بوته بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد خوراسگان.

7- رستم پور، ش. 1381. بررسی اختلاف فیزیولوژیک صفات زراعی هیبریدهای ذرت سیلویی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد خوراسگان.

8- شریف زاده،‌ ف.1370. اثرات تراکمهای بوته بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه صنعتی اصفهان.

9- عدالت، ع. 1382 . اصول بیماریهای گیاهی بیماریهای غیر مسری گیاهان عوامل محیطی  و بیوتکنولوژی، انتشارات آوای نور، صفحه 303، کل کتاب 343 صفحه.

10- عرفانیان سلیم، ر.1379. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و شاخص های رشد ارقام ذرت در منطقه تربت جام. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

11- میرهادی، م. ج. 1380 . ذرت .وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، صفحه 6 . کل کتاب 214 صفحه.

12- نعمت اللهی، م. ر.، جلالی، ص. و سبزی، م .ح. 1383. بررسی تراکم زنجرک ها روی  ارقام رایج ذرت در تاریخ کاشت های مختلف کشت ذرت بهاره. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. جلد اول، آفات. دانشگاه تبریز. صفحه 364.

13- Caciagli, P. and ‍‍‍Casetla, A.1980. Maize rough dwarf virus in its planthopper vector( Laodelphax striatellus) in relation to vector infectivity. Annals of Applied Biology. 109: 331-344.

14- Dulley, j. w. 1988. Evalution of maize Population as source of favorable. Crop Science. 28: 486-491.          

15- Kejun, L., Goodmanb, M., Musea, S., Stephen, J. and Doebleye, J. 2003. Genetic Structure and Diversity Among Maize Inbred Lines as Inferred From DNA Microsatellites Genetics. 165: 2117-2128.