بررسی تاثیر شیوه های مختلف خاکورزی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه هیبرید ذرت دانه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

      این آزمایش در سال 1389 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل واقع در شهرستان قائم شهر وابسته به مرکز تحقیقات استان مازندران به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل عملیات خاک ورزی در سه سطح بدون شخم، شخم حداقل، شخم رایج، تراکم بوته در سه سطح 65، 75، 85 هزار بوته در هکتار و سه هیبرید DC370، SC500، SC540 بود. نتایج حاصل از این بررسی درسطح احتمال 5% نشان داد شیوه های خاکورزی بر وزن خشک ریشه در زمان برداشت و طول دانه معنی دار شد. ولی اثر تراکم بر تعداد دانه در ردیف، وزن خشک ریشه، قطر ساقه، عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار شد. همچنین اثر تراکم بر ارتفاع بوته در سطح احتمال 5% معنی دار شد. در این بررسی، تاثیر هیبرید ها بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه معادل 40/6 تن در هکتار مربوط به رقمSC540و کمترین عملکرد دانه معادل 50/3 تن در هکتار مربوط به رقم  DC370بود.

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است

1- امیدی، ح.،  طهماسبی سروستانی، ز، ا.، قلاوند، ا. 1385. ارزیابی الگو­های شخم، فاصله ردیف و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی عملکرد کلزا. رساله دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. 131-132.

2- شیرانی، ح.، حاج عباسی، م، ع.، افیونی، م. و همت، ع. 1388. اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت. مجله آب و خاک. 23(1): 101-107.

3- فراوانی، م. 1374. بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در منطقه کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

4- مقنی نصری، م. 1381. تاثیر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت KSC647. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص 383.

5- میرهادی، م، ج. 1380. ذرت. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی.

6- نجفی نژاد، ح.، جواهری، م، ع. و ارجمند، ا. 1384. بررسی تأثیر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید SC704 ذرت در منطقه ارزوییه کرمان. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 456.

7- یزدی صمدی، ب.، رضایی، ع. و ولیزاده، م.  1376. طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.

8-Burgess, M, S., Mehuys, G. R. and madranmottoo, C. A. 1996. Tillage and crop residue effects on cron production in Quebec. A. J. 88:792-797.

9-Duncan, W. G. 1984. A theory to explain the relationship between corn population and grain yield. Agronomy Journal. 24:1141-1145.

10-Durieux, R. P., Kamkprath, E. J., and Moll, R. H. 1993. Yield contribution of apical and subapical area in prolific and nonprolific corn. Agron. J. 85:606-610.

11-Edwards, G. H., Thorlow, D. L., and Eoson, G. T. L. 1988. Influence of tillage and crop rotation on yield of corn, soyabean and wheat. Agron.j. 80:76-80

12-Emam, Y. 2001. Sensitivity of grain yield components to plant population density in non-prolific maize (Zea mays) hybrids. Indian J. Agric. Sci. 71: 367-370.

13-Feyzbakhsh, M. T., Nemati, N. A., Mokhtarpour, H., Mosavat, S. A., Saberi, A. R. and Sheikh, F. 2007. The effect of removal and plant density on yield and yield components of sweet corn. Pajouhesh and Sazandegi. 77:125-130  (In Persian).

14-Genter, C. F., and Camper, H. M. 1973. Component plant development in maize as affected by herbicide and population density. Agron J.65:669-671.

15-Harper,  J. L. 1983. Approaches to the study of plant competition. Pp. 1-39. In: F. L. Milthorpe (Ed), Mechanisms in Biological Competition. 15th Symposium of Society of Experimental Biology.

16-Hashemi-Dezfouli, A. and Herbert, S. J. 1992. Effect of leaf orientation and density on yield of corn. Iran Agric. Res. 11:89-104.

17-Hassan, A. A. 2000. Effect of plant population density on yield and yield components of eight Egyptian maize hybrids. Bulletin of Faculity of Agriculture university of cairo, 51: 1,1-16.

18- Johnson, M., Lowery, D. B. and Daniel, T. C. 1984. Soil moisture regims of three corn serration tillage systems. Trans. Asaf. 27:1385-1390.

19- Kapusta, G. R., Krauss, F. and Mathews, J. 1996. Corn yield is equal 20 years. A. G. 88: 812-817.

20- Mokhtarpour, H., Mosavat, S. A., Bazi, M. T. and Saberi, A. R. 2007. EffectS Of sowing date and plant density on yield of sweet corn KSC403. Iranian Journal of crop Sciences. 8: 171-183(In Persian with English Abstract).

21- Norwood, C. 2001. Dry land corn in western Kansas: Effect of hybrid maturity, planting date and plant population. Agronomy Journal. 93: 540-547.

22- Robinson, D. L. and Murphy, L. S. 1972. Influence of nitrogen, Phosphorus and plant population on yield and quality of forage corn. Agron. J. 64:349-351.

23- Vipawen, A. and Anthai, C. 1995. Effect of plant density on yield quality of sweet corn seeds. Research Reports Bangkopk (Thailand). pp. 41-42.

24- Widdicombe, W. and Thelen, K. 2002. Row width and plant density effects on corn grain production in the northern corn belt. Agronomy Journal. 94: 1020-1023.

25- Wilhelm, W. W., Bouzerzour, H. and Power, J. F. 1989. Soil disturbance residue management effect on winter wheat growth and yield. Agron. J. 81:581-588.

26- Zamanian,  M.  and Najafi,  E.  2002.  Assessment of row spacing and plant density effects on sillage yield and morphological characteristics of corn cv.  KSC 704.  Seed and plant.  18: 200-214.