بررسی امکان افزایش عملکرد آفتابگردان آجیلی بوسیله کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر و مصرف سولفات روی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات. اراک، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران.

چکیده

این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت اسپلیت پلات در 3 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1390 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد فسفر در چهار سطح350 کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار، 175 کیلوگرم فسفات آمونیوم، 175 کیلوگرم فسفات آمونیوم و فسفر بیولوژیک و فسفر بیولوژیک به تنهایی بود. چهار سطح مصرف کود حاوی عنصر روی شامل عدم مصرف سولفات روی، 25 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، محلول پاشی روی با غلظت 10%، 25 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلول پاشی روی در نظر گرفته شدند. محلول پاشی عنصر روی و افزودن باکتری آزاد کننده فسفر در مزرعه، در مرحله قبل از گلدهی انجام شد و 10 روز بعد نیز مجددا تکرار گشت. نتایج نشان داد بالاترین میزان عملکرد دانه در هکتار در تیمار مصرف 50% فسفات آمونیوم به همراه فسفر بیولوژیک و کاربرد سولفات روی خاک مصرف، به میزان 78/5632کیلوگرم در هکتار و نیز در تیمار کاربرد50% فسفات آمونیوم به همراه فسفر بیولوژیک به همراه مصرف سولفات روی خاک مصرف و محلول پاشی عنصر روی، به میزان 52/5493 کیلوگرم در هکتار، بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


- رحیمی زاده، م.، کاشانی، ع.، زارع فیض آبادی، ا.، مدنی، ح. و سلطانی، ا. 1389.
2- عرشی، ی. 1373. علوم و تکنولوژی آفتابگردان ( تألیف جک. اف. کارتر). انتشارات اداره کل پنبه و دانه های روغنی ایران.
3- کاظمی،ش. ومردان، ر.1389. تأثیر کاربرد کود فسفر بر  آفتابگردان روغنی رقم پروگرس در منطقه میانه. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی .  تولید محصول زراعی ، باغی  و  دامی.
4- مدنی، ح.، ملبوبی، م. ع. و امیدی، م. 1384. کاربردباکتریهای آزاد کننده فسفر در زراعت لوبیا. اولین همایش ملی حبوبات.
5- مرادی، م.، مدنی، ح.، ملبوبی، م. ع. و پیله ور  خمامی، ر. 1387. مقایسه کارایی فسفر بیولوژیک و شیمیایی در زراعت آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اراک . یافته های نوین کشاورزی . سال سوم. شماره2. 178-168.
6- ملکوتی، م. ج. 1378: کشاورزی پایداروافزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران . چاپ دوم. نشر آموزش کشاورزی.
7- معز اردلان، م. و ثواقبی فیروزآبادی، غ. ر. 1381 . مدیریت حاصلخیزی خاک برای کشاورزی پایدار. انتشارات دانشگاه تهران.
8- رحیمی، م. م.، مظاهری، د. و طهماسبی سروستانی، ز. 1383. تاثیر عناصر ریزمغذی های آهن و روی بر روی عملکرد و اجزا عملکرد کشت دوم دو رقم آفتابگردان در منطقه ارسنجان. پژوهش و سازندگی پاییز، 17،3 ،20-16.
9- Cakmak, I. 2006. Enrichment of fertilizers with zinc: An excellent investment for humanity and crop production in India. Journal of trace elements in medicine and biology 23, 281-289.
10- Cakmak, I., Yilmaz, A., Kalsyci, M., Ekin, H., Torun, B., Ereoglv, B., and Brown, H.J. 1996. Zinc deficiency as a critical problem in wheat production in central Anatolia. Plant and Soil. 180:165-172.
11- Ekin. Z. 2010. Performance of phosphate solubilizing bacteria for improving growth and yield of sunflower (Helianthus annuus L.) in the presence of phosphorus fertilizer. African Journal of Biotechnology Vol. 9(25), pp. 3794-3800.
12- Henriques, F.S. 2001. Loss of blade photosynthetic area and of chloroplasts photochemical capacity account for reduced co2 assimilation rates in zinc-deficient sugarbeet leaves. J. Plant Physiol. 158:915-919.
13- Jodie, N. H., Peter, B. and M. Martin. 2006. Laboratory tests can predict beneficial effects of phosphate solubilising bacteria on plants. Soil Biology and Biochemistry. 38: 1521-1526.
14- Khan, A.A., Jilani, G., Akhtar, M.S., Saqlan Naqvi, S.M., and Rasheed, M. 2009. Phosphorus Solubilizing Bacteria: Occurrence, Mechanisms and their Role in Crop Production. J. Agric. Biol. Sci.1(1):48-58.
15- Koliai1 A M, Akbari Gh, Akbari Gh, Armandpisheh O and Tarighaleslami M. 2012. Effect of Biological and Chemical phosphorus Fertilizers on yield components of maize (Zea mays L.) in different water stress conditions. Annals of Biological Research, 2012, 3 (8):4204-4208.
16- Madani, H., Bakhsh Kelarestaghi, K., Yarnia, M. and Bazoobandi, M. 2007. The Agronomical Aspects of Zinc Sulfate Application on Soybean in Iranian Condition “Gonbad region”. Congress Crop zinc 2007. Istambol. Turky.
17- Madani, H., Bakhsh Kelarestaghi, K., Yarnia, M. and Bazoobandi, M. 2007. The Agronomical Aspects of Zinc Sulfate Application on Soybean in Iranian Condition “Gonbad region”. Congress Crop zinc 2007. Istambol. Turky.
18- Marschner, H. 1993. Mineral Nutrition of Higher Plants, Academic Press, Boston, 889.
19- Rodriguez, H., and Fraga, R. 1999. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. Biotech. Adv. 17:319-339.
20- Sharma, P.N., Chatterjee, C., Sharma, C.P., and Nautiyal, N. 1990. Effect of zinc deficiency on the development and physiology of wheat pollen. J. Indian Bot. Soc. 58:330-334.