بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با ریزمغذی ها در مزارع گندم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

       به منظور بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی در مزارع گندم با ریزمغذی ها، آزمایشی در سال زراعی 89 – 1388، در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور واقع در کرج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجراء شد. فاکتورهای آزمایشی شامل، علف کش ها در سه سطح، بروموکسینیل+ام سی پی آ، تو، فور – دی+ام سی پی آ هرکدام به میزان 5/1 لیتر در هکتار از ماده تجارتی و تری بنورون متیل به میزان 20 گرم در هکتار از ماده تجارتی و ریزمغذی‌ها در هفت سطح، کود کامل ریزمغذی Liberl BMX به میزان 5/1 کیلوگرم، Biomin 235 به میزان 2 کیلوگرم، Biomin 446-sp به میزان 5/1 کیلوگرم، کود کلات آهن از نوع Liberl Fe، کلات روی از نوع Liberl Zn، کلات منگنز از نوع Liberl Mn هر کدام به میزان 1 کیلوگرم در هکتار و شاهد بدون مصرف کود، بودند. نتایج نشان داد که امکان اختلاط پهن‌برگ کش های کاربردی گندم با کودهای ریزمغذی، بدون کاهش کارایی آنها وجود دارد. علاوه بر آن کاربرد ریزمغذی ها به­صورت محلول پاشی، سبب افزایش عملکرد دانه گندم در تیمارهای اختلاط یافته گردید. مناسب ترین تیمار، آمیخته تری بنورون متیل با کود کلات روی از نوع Liberl Zn بود که در کنار کنترل کامل علف های هرز، بالاترین میزان عملکرد در هکتار را تولید کرد.

کلیدواژه‌ها


1- باغستانی، م. ع.، پورآذر، ر.، باقرانی ترشیز، ن.، فقیه، ا. و دلقندی، م. 1379. بررسی کارایی چند علف کش جدید در مزارع گندم. شماره 1663/83. موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی کشور.                   

 2- بای بوردی، ا. و ملکوتی، م. ج. 1382. تاثیر آهن، منگنز، روی و مس بر کمیت و کیفیت گندم در شرایط شور. مجله علوم خاک و آب. جلد 17. شماره 2. صفحه 140 تا 150.                                                                     

3- پهلوان ‌راد، م. ر.، کیخا، غ.  و ناروی‌راد، م. ر. 1387. تاثیر کاربرد روی، آهن و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد، غلظت و جذب عناصر غذایی در دانه گندم. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 79. تابستان. صفحه 142 تا 150.          

4- جمالی، م. و الهیاری، م. 1384. گزارش نهایی بررسی امکان محلول پاشی توام ریزمغذی وسموم روی محصول گندم. موسسه تحقیقات خاک و آب، 141 صفحه                                                                                  

5- خیامی راد، م. م. 1386. بررسی کارایی چند پهن برگ کش جدید در مزارع گندم کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 135 صفحه.                                                                             

6- زند، ا.، باغستانی، م. ع.، شیمی، پ. و فقیه، ا. 1381. تحلیلی بر مدیریت سموم علف کش در ایران. نشر آموزش کشاورزی. موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی. 43 صفحه.                                                              

7- سرمدنیا، غ. و کوچکی، ع. 1377. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 467 صفحه.         

8- مکوندی، م. ا.، لرزاده، ش. وگلابی، م. 1386. ارزیابی کارآیی تلفیق علف کش ها و ریزمغذی‌ها در کنترل علف‌های‌هرز  و عملکرد گندم. مجله علمی کشاورزی. جلد 30 شماره 3. صفحه 125 تا 133.                              

9- موسوی، س. ک.، رحیمیان، ح.، نباتیان، م. و قنبری، ع. 1382. رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis) با گندم پاییزه در سطوح مختلف تراکم گیاهی و کود نیتروژن. خلاصه مقالات پانزدهمین گنگره گیاه پزشکی ایران، 16 – 20 شهریور 1381، دانشگاه رازی کرمانشاه، صفحه 65.

10- مین باشی معینی، م.، باغستانی، م. ع. و رحیمیان مشهدی، ح. 1385. بررسی امکان محلول پاشی توام اوره با برخی از علف کش های رایج مزارع گندم. مجله آفات و بیماری های گیاهی. جلد 74، شماره 1. صفحه 103تا 121.  

11 نجفی، ح. 1386. روش های غیر شیمیایی مدیریت علف های هرز. انتشارات کنکاش دانش. 198 صفحه.    

12- Barros, J. F. C., Basch, G. and de Carvalho, M. 2005. Effect of reduced doses of a post emergence graminicide mixture to control Lolium rigidum G. in winter wheat under direct drilling Maditerranean environment. Crop Prot. 24: 880-887.                                                                                                                13- Bernards, M. L., Thelen, K. D. and Penner, D. 2005. Glyphosate Efficacy is Antagonised by managanese. Weed Tech. 19: 27-34.

14- Carlson, H. L. and Hill, J. E. 1985. Wild oat cimpetion with spring wheat: effects of nitrogen fertilizeration. Weed Sci. 34: 29-33.  

15- Friend, D. J. C., Fischer, J. E. and Helson, V. A. 1963. The effect of light intensity and temperature on floral initiation and infiorescence development of maruis wheat. Can. J. Bot. 41. 1663-1674.

16- Graham, R. D., Welch, R. M. and Bouis, H. E. 2001. Addressing micronutrient malnutrition throug h enhancing the nutritional quality of staple foods: Principles, perspective and knowledge gaps. Adv. Agron. 70: 77-142.

17- Hemmantaranjan, A. and Garg, O. K. 1988. Iron and zinc fertilization with reference to the grain quality of (Triticum aestivum L.). J.Plant Nutr. 11:1439-1450.

18- Jamali, M. 2007. Investigation of variuce cladinafoppropargil+diklofopmetail in wheat (Triticum aestivum) of Fars Province, Iran. 2th Natinal Weed Science Congress. 1: 96-101.

19- Lichu, Y., Zucong, C. and Wenhui, Z. 2006. Changes in weed community diversity of maize crops due to long – term fertilization. Crop Prot. 25: 910-914.

20- Maclennan, B. R., Ashford, R. and Devine, M. P. 1991. Crisium arvensis competition with winter wheat (Triticum aestivum). Weed Res. 31: 409-415.

21- Moussavi – Nik, M. 1997. Seed manganese (Mn) content is more important than Mn fertilization for wheat growth under Mn deficient conditions. J. Plant Nutrition for Sustainable Food Production and Environment. 267-268.

22- Yilmaz, A., Ekiz, H. B. and Cakmak, I. 1997. Effect of different zinc application methods on grain yield and zinc concentration in wheat. J. Plant Nutr. 20: 461-471. 

23- Zadoks, J. C., Chang, T. and Konzak, C. F. 1974. A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research, 14: 415-421.

24- Zimdahl, R. L. 1993. Fundamental of weed science. Academic Press. Inc, USA. Pp 91-133.