اثر تغذیه با نیتروژن و کاربرد برخی عناصر ریزمغذی بر میزان تولید بذر در گیاه آمارانت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه کشاورزی، تبریز، ایران

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

هدف از این بررسی مطالعه تاثیر سطوح مختلف کود های نیتروژنه، آهن، روی و منگنز با تیمار های مختلف تقسیط کود بر عملکرد و کیفیت بذور آمارانت است. نتایج به­دست آمده از این بررسی نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژنه منجر به افزایش صفات مورد بررسی شد، بیشترین افزایش را در صفات کاربرد کود نیتروژنه، آهن و روی در مقادیر مطلوب و بیشتر از حد مطلوب مشاهده شد. در اکثر صفات مورد بررسی بین این دو سطح کودی در صفات تعداد دانه، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در این بررسی تیمار مصرف 200 و 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن افزایشی به ترتیب 32/11 و 98/9 درصدی را در تعداد دانه ها باعث شد. بیشترین تعداد دانه با محلول پاشی 7 در هزار سولفات روی 8464 عدد بود که افزایش 37/3 درصدی را نسبت به سطح شاهد نشان داد. لذا با توجه به نتایج حاصل، کاربرد کود های مورد بررسی منجر به بهبود صفات کمی و کیفی آمارانت می شود.

کلیدواژه‌ها


1- Asghar, A., Ali, A., Syed, W. H., Asif, M., Khaliq, T. and Abid, A. A. 2010. Growth and yield of maize (Zea mays L.) cultivars affected by npk application in different proportion. Pakistan Journal of Science. 62:25-31.
2- Bahrani, A., Heidari, H., Abad, S. and Aynehband, A. 2011. Nitrogen remobilization in wheat as influenced by nitrogen application and post-anthesis water deficit during grain filling. African Journal of Biotechnology.10(52):10585-10594.
3- Borneo, R. and Aguirre, A. 2008. Chemical composition, cooking quality, and consumer acceptance of pasta made with dried amaranth leaves flour. LWT - Food Science and Technology. 41: 1748–1751.
4- Carrancaa, C., Torresb, M. O. and Baetaa, J. 2009. White lupine as a beneficial crop in Southern Europe I. Potential for N mineralization in lupine amended soil and yield and N2 fixation by white lupine. Europ. J. Agronomy. Xxx: xxx–xxx.
5- Casa, R., Cavalieri, A. and Cascio, B. L. 2011. Nitrogen fertilisation management in precision agriculture: a preliminary application example on maize. Italian Journal of Agronomy.6: 23-27.
6- Chakhatrakan, S. 2003. Influencesof N fertilizers on the Amaranth production vegetable. Int. Thammasat J. Sc.Tech.8:1-5.
7- Hussain, N., Khan, M. A. and Javed, M. A. 2005. Effect of application of plant micronutrient mixture on growth and yield of wheat (Triticum Aestivum L.). Pakistan Journal of Biological Science. 8(8):1096-1099.
8- Mendonça, S., Saldiva, P. H., Cruz, R. J. and Arêas, J. A. G. 2009. Amaranth protein presents cholesterol-lowering effect. Food Chemistry.116: 738–742.
9- Menkir, A. 2008. Genetic variation for grain mineral content in tropical-adapted maize inbred lines. Food Chemistry 110: 454–464.
10- O’Brien, G. K. and Price, M. L. 2008. Amaranth Grain & Vegetable Types, ECHO technical note. www.echonet.org.
11- Pahlavan-Rad, M. R. and Pessarakli, M. 2009. Response of wheat plants to zinc, iron, and manganese applications and uptake and concentration of zinc, iron, and manganese in wheat grains. Communications in soil science and plant analysis. 40: 1322-1332.
13- Svirski, A. 2003. Investigation of Amaranth cultivation and utilisation in Lithuania. Agronomy Research. 1(2):253-264.
14- Yang, C., Shen, B., Yu, J., Lo, C., Wu, J. and Wu, J. 2003. Estimating chlorophyll and nitrogen status in plants of Amar anth mangostanus with chlorophyll meter.