اختصاص بیوماس به اندام های هوایی تاج خروس در تداخل با سه رقم آذرگل، هایسان و آلستار آفتابگردان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زراعت، تبریز، ایران

چکیده

به منظور تعیین اثر سه رقم آفتابگردان روی اختصاص بیوماس در اندام­های هوایی تاج­خروس آزمایشی دوساله در تبریز با استفاده از طرح افزایشی به­صورت فاکتوریل با سه عامل رقم ­آفتابگردان (آذرگل، هایسان و آلستار)، تراکم ­تاج­خروس (3/8، 25 و 7/41 بوته در مترمربع) و زمان ­سبز شدن­ آن (همزمان، 15 و 30 روز بعد از آفتابگردان) اجرا شد. تجزیه مرکب داده­ها با استفاده از نرم افزارMSTAT-C  و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که در رقم آلستار تعداد شاخه­های جانبی  تاج­خروس به­ویژه در تراکم­های 25 و 7/41 بوته علف­هرز در مترمربع نسبت به رقم هایسان افزایش قابل توجه نشان داد. در رقم آلستار تأثیر تراکم تاج­خروس نسبت به زمان سبز شدن آن روی وزن خشک اندام­های هوایی بیشتر بود. سهم برگ از وزن کل اندام­های هوایی علف­هرز در تیمار حضور تمام فصل 7/41 بوته آن در مترمربع در سه رقم به­ترتیب 15%، 5/17% و 8/20% بود. در رقم آلستار به ازای هر هفته زودتر سبز شدن تاج­خروس اختصاص بیوماس به ساقه 6 گرم در مترمربع افزایش یافت. در هر سه رقم مورد مطالعه، سهم­ گل ­آذین تاج­خروس از بیوماس کل آن با تأخیر در زمان سبز شدن افزایش نشان داد، که بایستی در مدیریت این علف هرز در مزارع آفتابگردان مورد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- اصغری، ج. و چراغی، غ. 1379. دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای در شرایط استان کرمانشاه. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بابلسر. ص. 579.

2- شاهوردی، م.، حجازی، ا. و رحیمیان مشهدی، ح. 1381. تعیین دوره­بحرانی کنترل علف­های­هرز در آفتابگردان رقم رکورد. مجله علوم زراعی ایران، جلد چهارم، شماره سوم.

3- صانعی شریعت پناهی، م. 1382. علف های هرز رایج خاور نزدیک. انتشارات نشر آموزش کشاورزی.

4- عباس دخت، ح. 1382. بررسی اکوفیزلویوژیک رقابت تاج خـــروس(Amaranthus retroflexus L.) با ســویا  (Glycine max L.) . رساله تحصیلی دکتری تخصصی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، 210ص.

5- مبین، ص. 1378. رستنی های ایران، فلور گیاهان آوندی. جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

6- محمودی، س. 1382. بررسی اکوفیزلویوژیک رقابت سلمه­تره(Chenopodium album L.)  با ذرت (Zea mays L.). رساله تحصیلی دکترای تخصصی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. 210 ص.

7- هادی­زاده، م. ح. 1382. تاج­خروس: شناخت و مبارزه. نشریه­ترویجی­وزارت­جهادکشاورزی، معاونت­ترویج و نظام بهره­برداری. 24 ص.

8- Bhowmick, P. C. 1997. Weed biology: Importance to weed management. Weed Sci. 45: 349- 356.

9- Bielinski, M. S. 2003. Interfernce of Amaranthus hybridus and Portulaca oleracea on lentile. Weed Tech. 2: 111-115.

10- Brusko, I., Smith, E. C. and Murphy, S. D. 2005. Interference of soybean cultivars with Alopecurus muosuroides. Weed Sci. 49: 85-92. 

11- Elbers, D. B. and Dekruyf, H. N. 1979. Competition between Hordeum vulgare L. and Chenopodium album L. with different dates of emergence of Chenopodium album L. J. of Agric. Sci. 27: 13-26. 

12- Gossett,  J. 1991. Amaranthus species in sunflowerfields. Weeds Today. 18: 15-18.

13- Gupta, O. P. 2004. Modern weed management. Agrobios Publ., India, 339p.

14- Hager, A. G., Wax, L. M., Simmons, F. W. and Stoller, E. W. 1997. waterhemp management in agronomic crops. Univ. of Illinois Bulletin. P: 12.

15- Knezevic, S. Z. and Horak, M. J. 1999. Estimates physiological determinates for Amaranthus retroflexus. Weed Sci. 47: 291-296.

16- Mc Lachlan, S. M., Tollenaar, M., Swanton, C. J. and Weise, S. F. 2003. Effect of corn-induced shading on dry matter accumulation, distribution and architecture of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus). Weed Sci. 41: 568-573.

17- Murphy, S. D., Yakubu, Y., Weise, S. F. and Swanton, C. J. 1996. Effect of planting patterns and inter-row cultivation on competition between corn (Zea mays) and late emerging weeds. Weed Sci. 44: 856-870.

18- Patterson, D. T. 1985. Comparative ecophysiology of weeds and crops. I: Reproduction and ecophysiology. Boca Raton. CRC Press.

19- Rafael. A. M., Randall, S. C., Michael, J. H. and John, B. J. 2001. Interference of palmer amaranth in corn. Weed Sci. 49: 202-208.

20- Rohris, M. and Stunzel, H. 2001. Canopy development of Chenopodium album in pure and mixed stands. Weed Res. 41: 111-128.

21- Rajcan, I., AghaAlikhani, M., Swanton, C. J. and Tollenaar, M. 2002. Development of redroot pigweed is influenced by light spectral duality and quantity. Crop Sci. 42: 1930-1936.

22- Shurrteff, J. L. and Coble, H. D. 1985. The interaction of soybean (Glycine max) and five weed species in the greenhouse. Weed Sci. 33: 669-672.

23- Staniforth, D. W. and Weber, C. R. 1986. Effect of annual weeds on the growth and yield of soybeans. Agron. J. 48: 467-471.

24- Tranel, P. and Murphy, S. D. 2003. Interference of soybean with Amaranthus retroflexus in monoculture and intercropping. Weed Sci. 50: 103-109.

25- Van Gessel, M. J. and Renner, K. A. 1995. Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus ) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli) interference in potatoes (Solanum tuberosum). Weed Sci. 38: 338-343.