تعیین تاریخ کشت مناسب هیبرید های مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 استاد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران واقع در قراخیل قائم­شهر در سال زراعی 1389 به صورت کرت­های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تاریخ­های کاشت در چهار تاریخ2، 11، 22 مرداد و اول شهریور به عنوان عامل اصلی و سه هیبرید ذرت زودرس ، متوسط رس و دیررس  عامل فرعی بودند. حداکثر عملکرد علوفه تر به ترتیب برای تاریخ­های کاشت 2 و 11 مرداد به میزان 3/43 و 82/41 تن در هکتار به دست آمد و با تأخیر در کاشت به دلیل کاهش وزن تر ساقه تا میزان 8/52 %، بلال تا1/39 % و وزن تر برگ­ها تا  0/52 % و قطر بلال تا 9/26 % عملکرد علوفه تر به نسبت2/47 % کاسته شد. طول بلال با تأخیر در کاشت 7/12 % بیشتر شد. بیشترین عملکرد علوفه تر در هیبرید زودرس 24/38 تن در هکتار و کمترین آن در هیبرید متوسط رس با 41/31 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین وزن تر برگ­ها، ساقه و بلال برای هیبرید زودرس و حداکثر طول بلال برای هیبرید متوسط رس حاصل شد. بیشترین درصد پروتئین علوفه  برای تاریخ کاشت 11 مرداد با 762/6 % و حداقل آن برای تاریخ کاشت 2 مرداد ماه  به میزان 037/4% حاصل گردید. اثرات متقابل تاریخ کاشت در هیبرید تنها بر طول و قطربلال اثر معنی داری داشت. بنابراین برای کشت تابستانه ذرت سیلویی در منطقه قراخیل قائم شهر هیبرید زودرس با کشت در 2 مرداد ماه مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها


1- انتظاری، س. 1372. بررسی اثرات تراکم‌های مختلف بر روی سه هیبرید ذرت علوفه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
2- پرستار، ح. 1376. بررسی اثر تراکم‌های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد 6 رقم هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج.
3- چوگان، ر. و مساوات، 1. 1379. اثر تاریخ کاشت تابستانه (کشت دوم) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه هیبریدهای ذرت و تعیین روابط بین آنها از طریق تجزیه علیت. نهال و بذر. شماره 16، ص 98-88.
4- خدادادی، حسین. اثر فاصله ردیف و تاریخ کاشت بر عملکرد سه هیبرید ذرت سیلویی در منطقه شهر کرد. نهال و بذر. خرداد 1379؛ ص 62-52.
5- خواجه پور، م،  ر،1380.اصول و مبانی زراعت. دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 412.
6- دهقانپور زیبنده، وحدت، ا.1375 .بررسی تأثیر توأم تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ذرت سیلویی در منطقه مشهد. نهال و بذر . جلد 12 ، شماره 2، ص 35-30.
7- رحمانی، آ.، نصراله الحسینی، س. م. وخاوری خراسانی، س. 1389. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد رقم دانه طلایی ذرت شیرین، نشریه بوم شناسی کشاورزی، جلد 2، شماره 2، ص 312-302.
8- صفری، م.، آقا علیخانی، م. و مدرس ثانوی، ع. م. 1389. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه‌ای. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، جلد 8، شمارة 4، ص 586-577.
9- عسگری، ع. 1380. بررسی و تعیین مناسب‌ترین تراکم و تاریخ کاشت در KSC704 در منطقه حاجی آباد. گزارش نهایی 78305-12-122. مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان. بندرعباس.
10- مختارپور، ح.، مساوات، س.ا.، بزی، م. ت. و. صابری، ع. ر. 1386. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین KSC 403 در کشت بهاره. نهال و بذر، ص 473-486.
11- مودب شبستری، م. و مجتهدی، م. 1369. فیزیولوژی گیاهان زراعی- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. چاپ اول، 431 صفحه.
12- مطیعی، 1. 1375. اثرات تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد شش رقم ذرت دانه‌ای در منطقه خوزستان. چکیده مقالات چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.
13– Criag, W. F. 1997. production of hybrid corn seed. Pp. 671-719- In: G-F. Sprague (ed). Corn and corn improrement. American Society of Agronomy INC. Madison, Wisconsin. USA.
14– Cox, W. J. 1996. whole-plant Physiological and yield response of maize to plant density. Agron. J. 88: 489-496.
15– Dungan, G. H. 1974. Yield and bushel weight of corn grain as influenced by time of planting. Agron. J. 166-170.
16- Graybill, J. S., Cox, W. J. and Otis, D. J. 1991. yield and quality of forage Maize as influence by hybrids, planting date and plant density. Agron. J. 83:559-564.
17- House, L. R. 1985. A guide to sorghum breeding. ICRISAT, Patancharu. Andhra Pradesh 502324, India. 206pp.
18- Hassan, A. A. 2000. Effect of plant population density on yield and yield components of eight Egyptain maize hybrids. Bulletin of Fac. of Agric. Univ. of cairo. 51(1):1-16.
19- Oktem , A. A., oktem, E. and Coskun, Y. 2004. Determination of sowing dates of sweet corn (Zeamays L. Saccharata sturt.) under Sanliurfa Conditions, Turkish Journal of Agricalture 28:83-91.
20- Poehlman, J. M.1987. Breeding Field Crops. 3 rd edn. Van Nostrand Reinhold, NewYork, U.S.A.
21- Williams, M. M. and Lindquist, J. L. 2007. Influence of planting date and Weed interference on sweet corn growth and development. Agron. j. 99: 1066-1072
22- Waligora, H. 1997. The influence of Sowing terms on vegetation period and morphological characters of sweet corn. Prace. Zakresu. Nauk. Rolniczych. 83: 135-40.
23- Walker, W. M. and Mulvaney, D. L. 1990. Planting date, starter fertilizer and corn yield. Department of Biochemistry and soil fertility, Illinois university. 22:4p.
24- Zainali, H. 1997. Study of growth indices and their relation with yield in grain maize under different plant densities and planting dates. MSC. Thesis , college of Agricalture, university of Tehran.