تاثیر کاربرد منتول و اشعه ماورای بنفش بر شاخص جذب آب و درصد جوانه زنی بذور آویشن و ختمی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور میلاجرد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند

3 کارشناس ارشد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت، اراک، ایران

چکیده

این تحقیق به منظوربررسی اثرات اسانس منتول و اشعه ماوراء بنفش به عنوان شاخصی از اثرات تخریب لایه ازن بر درصد جوانه زنی بذر گیاهان دارویی آویشن و ختمی انجام شد. در این تحقیق، اثر منتول (25%، 50%، 75% و100%) و 3 تیمار اثر اشعه ماورای بنفش طیف A (nm400 – 320) و B (nm 320 – 290) و C (nm290-200) با شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه دانشگاه پیام نور میلاجرد انجام شد. نتایج نشان داد بالاترین مقدار جذب آب بذر در بذر آویشن با 81% در آویشن و74% در بذر ختمی بود. درصد جوانه زنی در تیمار شاهد آویشن با 81% و شاهد ختمی با 74% بوده است و به ترتیب با افزایش غلظت منتول در محیط کشت هیدروپونیک از 25% به 100%، درصد جوانه زنی روند نزولی قابل ملاحظه ای از 77% به 51% درآویشن و از 71% به 39% در ختمی داشته است. در همه بذور بین تیمار شاهد با تیمار 25% منتول اختلاف معنی داری دیده نشد ولی بین این تیمار ها با تیمار 50%، 75% و 100% اختلاف معنی دار ملاحظه شد.

کلیدواژه‌ها


1- آخوندزاده،ش.1379. دایره المعارف گیاهان داروئی ایران، جلد:1، چاپ اول، تهران، انتشارات ارجمند، صفحات15 تا 30.

2- زرگری،ع. 1369. گیاهانداروئی، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران  ؛ صفحات5 تا 9.

3- صمصام شریعت، س. ه. 1371. عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و روشهای شناسایی آنها- صفحات 10 تا 23.

4- امید بیگی،  ر. 1376. رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد:2، صفحات3 تا 7.

5- ضیایی، س. ع. 1382. تاریخچه طب گیاهان ـ مجله گیاهان دارویی. جلد:2 صفحات 4تا11.

6- میرحیدر، ح. 1372. مصرف گیاهی. جلد 5, انتشارات دفتر فرهنگ معاصر اسلامی, ص 93 تا 108.

7- Heisey, R. M. and Delwiche, C. C. 1990. A survey of California plants for water- extractable and volatile inhibitors. Bot. Gaz. 144: 382- 390.

8- Jordan, L. S.  and Cudneyand Antony, D. W. 1991. Effect of wild oat (A. fatua) infestation on light interception and growth rate of wheat (T. aestivum). Weed Sci. vol 39: 175- 279.

9- Klayman, D. L. 1985. Qingbaosu (artemisinin): An antimalarial durg from China. Science. 228: 1049- 1055.

10- Lydon, J., Teasdale, J. R. and Chen, P. K. 1997. Allelopathic activity of annual wormwood (Artemisia annua) and the role of artemisinin. Weed Sci. 45: 807- 811.

11- Macro, J. A. and Barbera, O. 1990. Natural products from the genus Artemisia L. Stud. Nat. Prod. Chem. 7: 201- 264.

12- Podlech, D. 1977. Compositae VI Anthemideae. In: K.H. Rechinger (ed.), Flora Iranica. Graz- Austria.p 27-88

13-Rice, E. L. 1995. Biological weeds and plant diseases advance in applid allelopathy. The university of Oklahoma Press, Norman. p 439.