تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی ارقام گندم تحت سطوح مختلف شوری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی ارقام گندم تحت تنش شوری آزمایشی در سال 1390 در آزمایشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل دو رقم گندم پاییزه الوند و  بک کراس روشن، سطوح شوری و پیش تیمار در محلول 1/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید به صورت مصرف و عدم مصرف بود. برای این منظور بذور ارقام گندم پس از ضد عفونی، با آب مقطر شسته شدند و به مدت 24 ساعت در محلول با غلظت های صفر و 1/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید بطور جداگانه خیسانده شدند. پس از آن، بذرهای خیس خورده به پتری دیش های استریل حاوی کاغذ صافی انتقال یافت. همچنین برای ایجاد تنش شوری از محلول کلرید سدیم با غلظت های صفر، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر به میزان 10 میلی لیتر در هر پتری دیش استفاده شد. در این آزمایش صفاتی همچون حداکثر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری شدند. نتایج حاصله نشان داد تنش شوری باعث کاهش درصد جوانه زنی در ارقام گندم می شود به طور کلی هر دو رقم مورد آزمایش در غلظت نمک12 دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار شاهد بیش از 30% کاهش جوانه زنی را نشان دادند. همچنین مشاهده شد سالیسیلیک اسید موجب افزایش رشد طولی ریشه چه و ساقه چه  و وزن آن ها شد.

کلیدواژه‌ها


1- Abdulzadeh,  A.  and Saffari , N.   1992.  Effects of salinity on growth at eleven wheat cultivars based on ion accumulation. Journal of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources-103: (2)9.

2- Akbari, Gh. A., Ghasemi, M., Najaf Abadi, M. and Shahverdi, M. 2004. Effect of harvesting time on soybean seed germination and vigor. J. Agric. 6: 9-18.

3- Al-Ansari, F. M. 2003. Salinity tolerance during germination of two arid-land varieties of wheat. Seed Sci & Technol. 31: 597-603.

4- Aldesuquy, H. S., Mankarios, A. T. and Awad, H. A. 1998. Effect of some anti transparent on growth, metabolism and productivity of saline treated wheat plants. Induction of stomata closure, inhibition of transpiration andرimprovement of leaf turgidity. Acta Bot Hungarica 41:1–10.

5- Al-Shomma, A. M., Khrbeet, H. K., Okasa, A. and Saeed, S. 1985. Role of thehull and different levels ofsodium chloride in the germination ofsome barley cultivars. J. Agriculture and Water Resourse Research. 49(3):11-24

6- Barkosky, R. R. and Einhellig, F. A. 1993. Effects of salicylic acid on plant–water relationships. J Chem Ecol 19:237–247.

7- Ekiz, H. and Yilmaz, A. 2003. Determination of the salt tolerance of some barley genotypes and the characteristics affecting tolerance. Turk J Agric For. 27:253-260.

8- Gharineh, M. H., Bakhshandeh, A. and Ghasemi-Golezani, K. 2004. Vigor and seed germination of wheat cultivar in Khuzestan environmental condition. The Sci. J. Agric. 27:65-76.

9- Glass, A. D. M. 1975. Inhibition of phosphate uptake in barley roots by hydroxy-benzoic acids. Phytochem. 14:2127–2130.

10- Hatami, H. and Galeshi, S. 1999. Effect of different levels of salinity on germination of wheat. Journal of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 2: 35-31.

11- Jiriaie, M., Sajedi, N. A., Madani, H. and sheikhi, M. 2009. Effect of PGPR and water deficit on agronomical traits of wheat (CV. Shahriar).  New findings in the Journal of Agriculture. 4: 345-333.

12- Kamboh, M. A., Oki, Y. and Adachi, T. 2000. Effect of pre sowing seed treatment on germination and earlyvseedling growth of wheat varieties under saline conditions. Soil Science and Plant Nutrition 46: 249-255.

13- Kingosbury, R. W. and Epestein, E. 1986. Salt sensitivity in wheat. Plant Physiol. 80:651-654.

14- Leung, J., Bouvier-Durand, M., Morris, P. C., Guerrier, D., Chedfor, F. and Giraudat, J. 1994. Arabidopsis ABA-response gene ABI1: features of a calcium-modulated protein phosphates. Plant Sci. 264: 1448–1452.

15- Mashi, A. and Galeshi, S. 2006. Effect of salinity on seed germination of four genotypes of hull-less barley. Journal of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 13(6).

16- Maghtoli, M. and Chaii chi, M. R. 1999. Effect of salinity and salt type on germination and early growth of sorghum. Journal of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. No. 4: 40-33.

17- Mozafar, A. and Goodin, J. R. 1986. Salt tolerance of tow differently drought tolerant wheat genotypes during germination and early seedling growth. Plant and Soil. 96:303-316.

18- Noctor, and Foyer, CH. 1998. Ascorbate and glutathione: Keeping active oxygen under control. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 49, 249-279.

19- Rafiee, M., 1999. Effect of salinity on seed germination of sugar beet. Iranian Sixth Congress of Agronomy. Babolsar. Page 275.

20- Rajasekaran, L. R. and Blake, T. J. 1999. New plant growth regulators protect photosynthesis and enhance growth under drought of jack pine seedlings. J Plant Growth Regul 18:175–181.

21- Raskin, I. 1992. Role of salicylic acid in plants. Annu. Rev. Plant Physiology Plant Mol. Biol.,43, 439–463.

22- Salehzade, H., Izadkhah, M. and Chiyasi, M. 2009. Effect of seed priming on germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Biological Sciences 4(5): 629-631.

23- Shakirova, F. M. and Bezrukova, M. V. 1997. Induction of wheat resistance against environmental salinization by salicylic acid. Biology Bulletin, 24, 109–112.

24- Soltani, A., Galeshi, S., Zeinali, E. and Latifi, N. 2001. Germination, seed reserve utilization and seedling growth of chichpea as affected by salinity and seed size. Seed Sci & Technol. 30:51-60.

25- Srivastava, M. K. and  Dwivedi, U. N. 2000. Delayed ripening of banana fruit by salicylic acid. Plant Sci, 158, 87–96.