تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و طول عمر پس از برداشت گل نرگس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه کشاورزی، شیراز، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه کشاورزی، جهرم، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، گروه کشاورزی، فیروزآباد، ایران

چکیده

امروزه پرورش گل نرگس به یک صنعت اشتغال‎زا و ارزآور تبدیل شده است و تلاش­های فراوانی جهت بالابردن کمیت وکیفیت این گل در حال انجام است. یکی از موارد مهم در این زمینه تاثیر عناصر معدنی بر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و عمرپس­از­برداشت گل نرگس است. بدین منظور پژوهشی به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار30 مشاهده­ای انجام شد. برای بررسی اثر ازت و فسفر این آزمایش با 3 سطح ازت شامل 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار و 3 سطح فسفر شامل30، 60 و90 کیلوگرم در هکتار انجام و پتاسیم به صورت سولفات پتاسیم به میزان160 کیلوگرم در هکتار برای تمامی تیمارها مورد استفاده قرار گرفت بررسی میزان فسفر با روش رنگ­سنجی و با استفاده از رنگ زرد وانادات مولیبدات و قرائت شدت جذب در طول موج470 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد. نتایج در خصوص میزان ازت برگ نشان داد تیمار N3+P2+K بیشترین تأثیر را در خصوص جذب ازت (07/5%) دارد. و همچنین با افزایش فسفر میزان غلظت این عنصر در برگ افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد میزان ازت تأثیر چشمگیری در غلظت فسفر برگ داشته است به طوری که با افزایش کاربرد کود ازت میزان فسفر برگ کاهش یافته است. نتایج اثر کودهای بکار رفته حاکی از آن است که استفاده از تیمارهای کودی باعث افزایش عمر گلجایی گل نرگس نسبت به تیمار شاهد گردید.

کلیدواژه‌ها


1- ابراهیم زاده، ا. و سیفی، ی.1378. انبارداری و جابه جایی گل های بریده گیاهان سبز زینتی و گیاهان گلدانی(ترجمه). انتشارات اختر. ص169.

2- بینام. 1381. گذری کوتاه بر وضعیت گل و گیاهان زینتی ایران. معاونت امور باغبانی. وزارت جهاد کشاورزی.

3- حنبشی، م. 1386. عوامل موثر بر افزایش حفظ کیفیت گل های شاخه بریده. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، دفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی. ص 28.

4- خلدبرین، ب. و اسلام زاده، ط. 1384. تغذیه معدنی گیاهان عالی. انتشارات دانشگاه شیراز. شیراز. 328 ص.

5- دانا، ف.1380. اقتصاد گل در ایران چه هنگام می‎شکفد. خلاصه مقالات نخستین سمینار علمی-کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران. محلات. ایران. 65-64.

6- مطلبی فرد، ر.، ملکوتی، م. ج. و کافی، م. ۱۳۸۱. تاثیر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسه بر خصوصیات کمی و کیفی گل میخک . مجله علوم خاک و آب ۶۷-۵۶ : (۱)۱۶

7- ملکوتی، م. و همایی، م.1383. حاصلخیزی خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. 508 ص.

8- سالاردینی، ع. 1384. حاصلخیزی خاک . انتشارات دانشگاه تهران.434 ص.

9- ناصری، م. و ابراهیمی. م. 1381. تولید گیاهان پیازی. انتشارات آستان قدس رضوی.262ص.        

10- Allen, R.C. 1968. Factors affecting the growth of tulip and narcissi in relation to garden practice. Proceeding of the American society for horticultural science. 35: 828- 529.

11- Beaumont, A. 1950. Narcissus varieties and their susceptibility to pets and disease. Daffodil and Tulip Yearbook. 16: 75-81.

12- Blanchard, J.B. 1990. Narcissus A guide to wild daffodils. Alpine Garden Society. Jolly and Barber. Rugby, 211 pp.

13- Butt, S.J. 2005. Effect of N, P, K on some flower quality and corm yield characteristics of gladiolus. J. Tekirdag Agric. Fac. 2: 31-42.

14- Emsweller, S.L., Randall, G. O. and Weaver, J. G. 1938. Fertilizer for narcissus bulb in North Carolina. Proceeding of the American society for horticultural science. 36: 791- 795.

15- Fodor, E. and Solymos, E.1976. Base Fertilization of Narcissi. Kerteszeti Egyetem Kozlemenyei, 39(7): 261-272.

16- Halvey, A. H. and Mayak, S. 1981. Senescence and postharvest physiology of cut flower. Part2. Hort. Rev.3:59-146

17- Halvey, A. H., Torrer, S., Borovhov, A., Philosoph-Hades, R., Meir, S. and Friedmen, H. 2001. Calcium in regulation of postharvest life of flower. Acta. Hort. P:43-44.

18- Kington, S. 1989. The international daffodil checklist. Roy. Hort. Soc. London. U.K. 547p.

19- Leeds, R. 2000. The plant finder’s guide to early bulbs. Timber Press Portland. Oregon.UK. 192 pp.

20- Lyakh, V. M. 1988. The effectiveness of nitrogen fertilizers for narcissi in humid subtropics in relation to rainfall during the growing period. Agrokhimiya. 2:10-17.

21- Niedziela, C. E., Kim, S. H., Nelson, P. V. and De Hertogh, A. A. 2008. Effects of N–P–K deficiency and temperature regime on the growth and development of Lilium longiflorum ‘Nellie White’ during bulb production under phytotron conditions. Sciatica Horticulture 116: 430–436.

22- Nowak, J. and Rudnicki, R. M. 1990. Postharvest handling and storage of cut flowers. Florist greens andpotted plants. In: A Duncan (et) Timber press. 

23- Parker, M. M. 1935. The effect of fertilizers on the yield of narcissus bulbs. Proceeding of the American society for horticultural science. 33: 678-682.

24- Rees, A. R. 1987. The structure and growth of the narcissus bulb. Plainsman. 9: 42-47.

25- Rikhter, M. A. 1976. The effect of nitrogen fertilizer on the reproductive capacity of narcissi. Khimiya v Sel’skon Khozyaistve. 14: 18-19

 26- Ruamrungsri, S.,  Ohyama, T., Konno, T. and Ikarashi, T. 1996a. Deficiency of N, P, K, Ca, Mg, or Fe mineral nutrients in Narcissus cv. ‘‘Garden Giant’’ Soil Sci. Plant Nutr. 42, 809–820.

27- Ruamrungsri, S.,  Ohyama, T., Konno, T. and Ikarashi, T.1996b. Visible symptoms of N, P, K, Ca, Mg, Fe, and B deficiencies in Narcissus cv. ‘‘Garden Giant’’ Bul. Faculty Agric. Niigata Univ. 49, 41–47.

28- Turkoglu, N., Alp, S. and Cig, A. 2008. Effect of Diamonium Phosphate (DAP) Fertilization in Different Doses On Bulb and Flower of Narcissus. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4 (5): 595-598.

29- Van Doorn,W. G. and Perik, R. R. J. 1990. Hydroxyquinoline citrate and low pH  prevent vascular blockage in stems of cut rose flowers by reducing the number of bacteria. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115(6): 979-981.

30-Webb, D. A. 1980. Narcissus. In: Flora European, (eds.).Cambridge University Press, Cambridge, UK. 78-84.

31- Wulster, G., Sacalis, J. and Jans, H. 1982. Senescence of isolated carnation petals. Plant Physiol. 70:1039-1043.