تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد دانه و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در ارزن دم روباهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

چکیده

به منظور بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد دانه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ارزن دم روباهی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری با آب معمولی، فاضلاب شهری و آبیاری با آب معمولی و فاضلاب شهری بصورت یک در میان به عنوان عامل اصلی و محلول­­پاشی با کود کامل نوتریکم به میزان صفر، 400 و800 گرم در هکتار به عنوان عامل فرعی لحاظ شدند. نتایج به دست آمده نشان داد بیشترین عملکرد دانه، از تیمار آبیاری با فاضلاب و محلول پاشی در سطح800 گرم در هکتار به دست آمد. در این بین آبیاری با فاضلاب سبب کاهش معنی داری در فعالیت سه آنزیم آنتی اکسیدان کاتالاز (CAT)، اسکوربات پراکسیداز (APX) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در برگ های ارزن گردید. محلول­­پاشی کود کامل نیز بجز در مورد آنزیم GPX منجر به کاهش فعالیت دو آنزیم CAT و APX گردید.

کلیدواژه‌ها


1- جعفرزاده حقیقی، ن. 1375. تأثیر استفاده از فاضلاب شیراز در آبیاری محصولات کشاورزی بر غلظت فلزات سنگین در خاک و برخی محصولات کشاورزی. کنگرۀ ملی مسائل آب و خاک کشور، شماره 21: 310-302.

2- عرفانی، ع.، حق‌نیا، غ. و علیزاده، ا. 1381. تاثیر آبیاری با فاضلاب بر عملکرد و کیفیت کاهو و برخی ویژگی‌های خاک". علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی .6 (1):71-90.

3- ملکوتی، م. ج. 1378. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه­سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش کشاورزی.

4- ولی نژاد، م. 1381. اثرات پساب شهری، آب  باران و آبهای سطحی بر خصوصیات خاک و عملکرد دانه سه گیاه زراعی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علم وصنعت اصفهان.

5- Appel, K. and Hirt, H. 2004. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress and signal transduction. Annu. Rev. Plant Biol. 55:373-399.

6- Ayers R. S. and Westcot, D. E. W. 1985. Water Quality for Agriculture. 29 Rev. 1, FAO, Rome.

7-Beers, G. R. and Sizer, I. W. 1952. Aspectrophotometric method for measuring the breakdown ot  hydrogen peroxide by catalase. Biol. chem. 195: 133 – 140.

8- EPA. 1993. Technical support documents for 40 CFR. Part 503. Land application of sewage sludge. Vol.1-PB93-11075."Land application of sewage sludge". Vol.2-PB93-110583. Appendices A-L. Spring Field, VA: National Technical Information Service.

9- Jenkis, C. R., Papadopoulos, I. and Stylianou, Y. 1994. Pathogens and wastewater use for irrigation in Cyprus. In: Proceeding of Int. Conf. on land and water. Valenzano, Bari Italy. 4-8Sep.

10- Marschener, H. 1995. Minearal nutrition of higher plants. Academic press. New York.

11- Mohammad, M. J. and Mazahreh, N. 2003. Changes in soil fertility parameter in response to irrigation of forage crop with secondary treated wastewater. Comm. Soil  Sci Plant Anal. 34: 1281-1294.

12- Nakano, Y., and Asada, K. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate–specific peroxidases in spinach chloroplasts. Plants Cell physiol. 22: 867–880. 

13- Neill, S., Desika, R. and Hancock, J. 2002. Hydrogen peroxide signaling curr opin. plant Biol. 5: 388- 395.

14- Papadopoulos, I. and Stylianon, Y. 1991. Trickle irrigation of sunflower with municipal wastewater. Agric Water Manage. 19: 67-75.

15- Urbanek, H., Kuzniak–Gebarowska, E. and Herka, K. 1991. Elicitation of defense responses in bean leaves by Botrytis cinerea polyglacturonase. Acta phys Plant. 13: 43–50.