تاثیر کود زیستی نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بیولوژیک ذرت هیبرید 704 در مناطق نیمه خشک سرد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

به­منظور بررسی تاثیر کود زیستی نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد بیولوژیک ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل 6 سطح کود اوره (صفر، 30، 60، 90، 120 و 150 کیلوگرم در هکتار) و دو سطح نیتراژین بود. بر اساس نتایج، با کاربرد نیتراژین، شاخص سطح برگ ذرت از 4/2 به 2 در حالت عدم کاربرد نیتراژین کاهش یافت. بیشترین شاخص سطح برگ برابر 4/3 به تیمار کاربرد نیتراژین توأم با کاربرد 60 کیلوگرم در هکتار اوره اختصاص داشت. تیمار کاربرد نیتراژین توأم با مصرف 120 کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین شاخص میزان کلروفیل را داشت. سطوح 150، 120 و 90 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه به ترتیب با دارا بودن 212، 202 و 191 گرم در مترمربع وزن خشک بلال با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. وزن بلال تیمار تلقیح بذر با نیتراژین افزایش 10 درصدی را در مقایسه با تیمار عدم تلقیح با نیتراژین داشت. عملکرد بیولوژیک ذرت از تلقیح بذر با نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره تأثیرپذیر بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک ذرت معادل 27 تن در هکتار به تیمار کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره اختصاص داشت. در زراعت ذرت علوفه­ای می توان با کاربرد کود زیستی نیتراژین و مصرف 150 کیلوگرم کود اوره در هکتار عملکرد را بهبود داد.

کلیدواژه‌ها


1- اوجاقلو، ف.، فرح وش، ف.، حسن زاده، ع. و پوریوسف، م. 1386. تاثیر تلقیح با کودهای زیستی ازتوباکتر و فسفاته بارور دو بر عملکرد گلرنگ. مجله علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، شماره 3، صفحات 39-51.
2- روستا، م. ج. 1375. بررسی فراوانی و فعالیت آزوسپیریلوم در برخی از خاک های ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، 201 صفحه.
3- صالح راستین، ن. 1380. کودهای بیولوژیک و نقش آن ها در راستای نیل به کشاورزی پایدار. مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور. صفحات 1-54.
4- علی اصغر زاده، ر. 1380. مطالعه تفضیلی اقلیم و خاک های منطقه خلعت پوشان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه تبریز، 225 صفحه.
5- ملکوتی، م. ج. 1378. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. انتشارات نشر آموزش کشاورزی، کرج، 224 صفحه.
6- ملکوتی، م. ج. و غیبی، م. ن. 1384. ضرورت کود پتاسیم در ذرت (افزایش محصول و بهبود کیفیت). انتشارات سنا، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، 52 صفحه.
7- Baker. 2006. Nitrogen uptake characteristics of corn roots at low N concentration as influenced by plant age. Agron. J., 132: 17-19.
8- Cavero, J., Zaragoza, C., Suso, M. L. and Pardo, A. 1999. Competition between maize and Datura stramonium in an irrigated field under semi-arid conditions. Weed Res. 39: 225-240.
9- Gentili, F. and Jumpponen, A. 2006. Possible uses of bacterial and fungal biofertilizers. In: Handbook of Microbial Biofertilizers. Rai, M.K. (Ed.). The Haworth Press, New York, 579p.
10- Hamdi, Y. A. 2002. Application of nitrogen fixing systems in soil improvement and management. FAO Soil Bulletin, Rome, 188p.
11- Hani, A., Elteliba, M., Hamad, A. and Eltom, E. A. 2006. The Effect of nitrogen and phosphorus fertilization on growth, yield and quality of forage maize (Zea mays L.) J. Agron. 5(3): 515-518.
12- Kennedy, I. R. and Tychan, Y. T. 1992. Biological Nitrogen Fixation in Non leguminous Field Crops: Recent Advances. Plant and Soil, 141: 93-118.
13- Kostandi, S. F. and Solaiman, M. F. 1991. Effect of nitrogen rate at different growth stages on corn yield and common smut disease (Ustilago madis L.). Crop Sci., 167: 53-60.
14- Martinez-Toledo, M. V., Gaur, A. C. and Ridge, E. M. 2000. Effect of inoculation with Azotobacter chrococcum on nitrogenase activity of Zea mays roots grown in agricultural soils under aseptic and non sterile conditions. Biofertile soil. 9-6: 170-173.
15- Martinez-Toledo, M.V., Gonzalez-Lopez, J.,. Rubia, T. de la., Moreno, J. and Ramos-Cormenzana, A. 1988. Effect of inoculation with Azotobacter chroococcum on nitrogenase activity of Zea mays roots grown in agricultural soils under aseptic and non-sterile conditions. Biol. Fertil. Soils. 6: 170-173.
16- Meshram, S. U. and Shende, S. T. 1993. Total nitrogen uptake by maize with Azotobacter inoculation. Plant and Soil. 69: 275- 280.
17- Nieto, K. F. and Frankenberger, W. T. 2000. Boisynthesis of cytokinins by Azotobacter chrococcum. Soil Biol. Biochem. 21: 967-972.
18- Rai, S. N. and Gaur, A. C. 1998. Characterization of Azotobacter spp. and effect of Azotobacter and Azospirillum as inoculant on the yield and N-uptake of wheat crop. Plant and Soil. 109: 131-134.
19- Ram, G., Rai, S. N. and Kavimandan, S. K. 1999. Influence of Azotobacterization in presence of fertilizer nitrogen in the yield of wheat. Indian Soc. Soil Sci. 33: 424-426.
20- Reddy, K. A., Chardra, G. G., Balaih, B., Reddy, G. B. and Reddy, M. D. 1998. Effects of levels of nitrogen and moisture regimes on the performance of hybrid sorghum. Indian J. Agric. Res., 22(4): 183-187.
21- Ridge, E. M. 1999. Inoculation and survival of Azotobacter chrococcum on stored wheat seed. J. Appl. Bact. 33: 262-269.
22- Sprent, J. and Sprent, P. 1990. Nitrogen Fixation Organisms. Chapman and Hall, New York, 323P.
23- Tilak, K. V. B. R., Singh, C. S., Roy, N. K. and Subba Rao, N. S. 1992. Azospirillum brasilense and Azotobacter chrococcum inoculum effect on maize and sorghum. Soil Biol. Biochem. 14: 417-418.Endeaw, J.H., and S.A.
24- Yasari, E. and Patwardhan, A. M. 2007. Effects of Aztobacter and Azospirillium inoculations and chemical fertilizers on growth and productivity of Canola. Asi. J. Plant. Sci. 6(1): 77-82.
25- Zahir, A. Z., Arshad, M. and Khalid, A. 1998. Improving maize yield by inoculation with plant growth promoting rhizobacteria. Pakistan J. Soil Sci., 15: 7-11.