بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان در مزرعه تحقیقاتی دانشکده‌کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان در سال زراعی 88 - 87 13 انجام گرفت. در این تحقیق کشت مخلوط سه گونه بابونه آلمانی، بابونه گاوی و بابونه شیرازی در دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره در یک مزرعه زعفران با عمر سه ساله بررسی گردید. آزمایش به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل زعفران و بدون زعفران به عنوان پلات اصلی و فاکتوریل دو تاریخ کاشت اواخر آبان (پس از اتمام برداشت گل زعفران) و اوایل اسفند و سه گونه بابونه گاوی، آلمانی و شیرازی به عنوان پلات های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که امکان کشت بابونه در بین ردیف های زعفران بدون هیچ گونه رقابت منفی بین این دو گیاه وجود دارد به طوری که عملکرد زعفران در تیمارهای زعفران خالص وتیمارهای مخلوط با بابونه هیچ تفاوت معنی داری را نشان ندادند. بهترین تیمار مخلوط زعفران و بابونه (مخلوط زعفران و بابونه آلمانی پاییزه) امکان تولید همزمان  مقدار 83/1 کیلو گرم گل زعفران و 1354 کیلو گرم در هکتار گل خشک بابونه با یک مجموع ارزش نسبی 41/3 و نسبت برابری زمین 69/1 وجود دارد که این مقدار تولید بابونه با میزان عملکرد بابونه آلمانی در کشت خالص بابونه تفاوت معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


1- امید بیگی، ر. 1378 . بررسی تیپ های شیمیایی بابونه های خودروی ایران و مقایسه آن با انواع  اصلاح شده. مجله علوم کشاورزی ،1: 53-45.

2- امید بیگی،  ر. 1381. کشت گیامان داروئی و نکاتی مهم پیرامون آنها. مجله رازی، 5: 39-24.

3- بنی طباء، ع. 1387. بررسی کشت مخلوط زیره و زعفران در منطقه اصفهان. گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان.

4- حاج هاشمی،  و. 1378. بررسی گونه های مختلف بابونه در استان اصفهان و بررسی چگونگی کشت و اهلی کردن گونه استاندارد آن از نظر گیاهشناسی، فیتوشیمیایی و تعیین مواد مؤثره. پایان نامه دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

5- حاجسیدهادی،م .، خدابنده، ن.، یاسا، ن. و درزی، م. ت.1381 .بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم گیاه بر روی  عملکردگل و مقدار ماده مؤثره گیاه داروئی بابونه .مجله علوم زراعی ایران، 4، (3 ): 217-208.

6- کافی، م. 1381. زعفران (فناوری ، تولید و فرآوری). انتشارات زبان وادب، 276 صفحه.

7- کوچکی، ع.، نجیب نیا، س. و لله گانی، ب. 1388. ارزیابی عملکرد زعفران (Crocus sativus l.) در کشت مخلوط با غلات، حبوبات و گیاهان داروئی. مجله پژوهشهای زراعی ایران، 7(1): 172-163.

8- فرهودی، ر.، رهنما، ا. و اسماعیل زاده، ح. 1382. جایگاه کشت زعفران در کشت مخلوط. سومین همایش ملی زعفران، مشهد،دانشگاه فردوسی، 12 -11آذر.

9- مظاهری، د. 1373. زراعت مخلوط. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 262 صفحه.

10- Azizi, M. 2006. Study of Four Improved Cultivars of Matricaria   chamomilla L. in Climatic Condition of Iran, Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 22, (4):

11-Salamon, I. 1994. Growing condition and essential oil of chamomile, Chamomilla recutita L.(Rauschert). Journal of Herb Spices & Medicinal plants, 22: 31-37.