تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین (پیشوا)، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ورامین، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

4 دانشیار موسسه تحقیقات تهیه نهال و بذر کرج

چکیده

جهت بررسی تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704در شرایط تنش خشکی در منطقه ورامین و در طی سال های زراعی 1387-1386 و،تکرار اجرا آبیاری در کرت های اصلی وترکیب . رطوبت قابل استفاده انجام گرفت و تنش خشکیدر مراحل هشت برگی و ظهوربرگ های برگ های .
نتایج نشان داد در شرایط آبیاری مطلوب با تأخیر یا افزایش شدت برگزدایی سرعت رشد نسبی بطور معنی داری کاهش یافت در حالی که در شرایط تنش خشکی حتی حذف 2:3 برگ ها در مرحله کاکل دهی نتوانست. تحت شرایط تنش خشکی با قطع 1:3 برگ ها در مرحله کاکل دهی، عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد به میزان 28% افزایش یافت. بنابراین برگزدایی نه تنها موجب کاهش قدرت منبع یا کارایی تولید بیوماس و فتوسنز جاری نشده است بلکه در شرایط تنش خشکی ماده خشک بیشتری به دانه اختصاص یافته است و شیب فشار اسمزی و
هیدروستاتیک به علت فرآهمی آب و کاهش تعرق بعد از برگزدایی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


1- اویسی، م. 1384. بررسی تاثیر کشت مخلوط و کود نیتروژن بر صفات زراعی و مرفوفیزیولوژیک دو هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران. 105 صفحه.

2- اویسی، م. 1389. بررسی اثر میزان و زمان حذف برگ بر صفات مرفوفیزیولوژیک، توزیع و تسهیم ماده خشک ذرت دانه ای رقم KSC704 در شرایط کم آبی. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. 112 صفحه.

3- راهنما قهفرخی، ا. 1382. بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و تأثیر آن بر عملکرد و کیفیت ذرت دانه ای. پایان­نامه کارشناسی ارشد.دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران. 150 صفحه.

4- رنجبر، ح. 1384. تاثیر تنش خشکی و تنک کردن در مراحل مختلف رشد بر ویژگی های ظاهری فیزیولوژیک، عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس704. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه شیراز. 125 صفحه.

5- میرهادی،م. 1380. ذرت. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. انتشارات وزارت جهادکشاورزی. 214 صفحه.

6- Alvaro, F., Royo, C., Garcia Del Moral, L. F. and Villegas, D. 2007. Grain filling and dry matter translocation response to source–sink modifications in a historical series of Durum Wheat. Crop Sci. 48: 1523-1531.

7- Andrade, F., Echarte, L., Rizzalli, R., Della, A. and Casanovas, M. 2002. Kernel number prediction in maize under nitrogen or water stress. Crop Sci. 42: 1173-1179.

8- Borras, L., Maddonni, G. A. and Otegui, M. E.2003. Leaf senescence in maize hybrids: plant population, row spacing and kernel set effects. Field. Crop. Res. 82: 13-26.

9- Borras, L. and Westgate, E. 2006. Predicting maize kernel sink capacity early in development. Field. Crop. Res. 95: 223-233.

10- Borras, L. and Otegui, M. E. 2006. Source–sink relations and kernel weight differences in maize temperate hybrids. Field. Crop. Res. 95: 316-326.

11- Eghareuba, P. N., Horocks, R. D. and Zuber, M. S. 2006. Dry matter accumulation in maize (Zea mays L.) in response to defoliation. Agron. J. 93: 40-43.

12- Graybill, J. S., Cox, W. and Otis, D. 1991. Yield and quality of forage maize (Zea mays L.) as influenced by hybrids, planting dates and plant density. Agron. J. 83: 559-564.

13- Hume, D. J. and Campbell, D. K. 1992. Accumulation and translocation of soluble solids in corn (Zea mays L.) stalks. Can. J. Plant Sci. 78: 363-368.

14- Hunter, R. B., Mortimor, C. and Kannenberg, L. W. 2002. Inbred maize (Zea mays L.) performance following tassel and leaf removal. Agron. J. 82: 471-474.

15- Lauer, J., Roth, G. and Bertram, M. 2004. Impact of defoliation on corn forage yield. Agron. J. 96: 1459-1463.

16- Matthew, J. P. and Foyer, C. H. 2001. Sink regulation of photosynthesis. J. Exp. Bot. 52 (360): 1383-400.

17- Madani, A., Shirani Rad, A. H., Pazoki, A., Nourmohammadi, Gh. and Zarghami, R. 2010. Wheat (Tritium aestivum L.) grain filling and dry matter partitioning responses to source: sink modifications under post an thesis water and nitrogen deficiency. Acta. Sci. Agr. 32(1): 145-151.

18- Mazaheri, D., Madani, A. and Oveysi, M. 2006. Assessing the land equivalent ratio (LER) of two corn varieties intercropping at various nitrogen levels in Karaj, Iran. J. Cent. Eur. Agric. 7: 2, 359-364.

19- Oveysi, M., Mirhadi, M. J., Madani, H.,  Nourmohammadi, G. and Zarghami, R. 2010. The impact of source restriction on yield formation of corn (Zea  Mays L.) due to water deficiency. Plant, Soil and Environment. 56: 476 – 481.

20- Palmer, A., Heichel, G. H. and Musgrave, R. B. 1973. Patterns of translocation, respiratory loss, and maize (Zea mays L.) labeled after flowering. Crop Sci. 13: 371-376.

21- Rajcan, I. and Tollenaar, M. 1999. Source-sink ratio and leaf senescence in maize. II. Nitrogen metabolism during grain filling. Field. Crop. Res. 60: 255-265.

22- Sinclair, T. R. and Jamieson, P. D. 2008. Yield and grain number of wheat: A correlation or casual relationship? Authors’ Response to ‘’The importance of grain or kernel number in wheat: A reply to Sinclair and Jamieson’’ by R. A. Fisher. Field. Crop. Res. 105: 22-26.

23- Stewart, D. W., Costa, C., Dwyer, L. M., Smith, D. L., Hamilton, R. I. and Ma, B. L. 2003. Canopy structure, light interception, and photosynthesis rate in Maize (Zea mays L.) under water stress. Euphytica. 121: 279-287.

24- Shapiro, C., Peterson, T. and Flowerday, A. 1986. Yield loss due to simulated hail damage on corn: A comparison of actual and predicted values. Agron. J. 78, 585-589.

25- Schussler, J. R. and Westgate, M. E. 1991. Maize (Zea mays L.) kernel set at low water potential: II. Sensitivity to reduce assimilates at pollination. Crop Sci. 31: 1196-1203.

26-Yang, J., Sears, R. G., Gil, B. S. and Paulsen, G. M. 2002. Genotypic difference in utilization of assimilates sources during maturation of wheat under chronic heat and heat shock stresses. Euphytica. 125: 179-188.

27- Yang, Z. and Midmore, D. 2004. Experimental assessment of the impact of defoliation on growth and production of water stressed maize and cotton plants. Exp. Agric. 40: 189-199.

28- Yi, L., Shenjiao, Y., Shiqing, L., Xinping, C. and Fang, C. N. 2010. Growth and development of maize (Zea mays L.) in response to different field water management practices: Resource captures and uses efficiency. Agricultural and Forest Meteorology. 150: 606-613.