بررسی اثرات کاربرد زئولیت و پتاسیم بر رشد رویشی و عملکرد چغندرقند

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد علف های هرز و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی بوم فناوران

3 دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران

چکیده

      به منظور بررسی تأثیر زئولیت و کود پتاسیم بر عملکرد و ویژگی های رویشی چغندرقند، آزمایشی مزرعه ای به صورت بلوک های کامل تصادفی در اراک در سال 1388 انجام شد. تیمارها شامل مصرف زئولیت (500 کیلوگرم در هکتار)، زئولیت و پتاسیم (500 کیلوگرم در هکتار زئولیت و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) به همراه تیمار شاهد بدون مصرف این مواد بود. در این پژوهش از رقم چغندرقند مونوژرم با نام تجاری دروتی استفاده شد. عملیات کشت در تاریخ 25 فروردین ماه به صورت ردیفی با فاصله ردیف 50 سانتی­متر و فاصله روی ردیف 25 سانتی­متر انجام پذیرفت. ویژگی های ارزیابی شده شامل شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک و درصد رطوبت اندام های هوایی، عملکرد ریشه، وزن کل زیست توده و طول ریشه بود. نتایج این بررسی از وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای مصرف زئولیت به تنهایی و مصرف زئولیت توام با کاربرد پتاسیم را با تیمار شاهد برای صفات شاخص سطح برگ، وزن خشک اندام های هوایی و عملکرد زیست توده، وزن تر غده و اندام های هوایی خبر داد اما در هیچ یک از صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری بین تیمار مصرف زئولیت و زئولیت توام با پتاسیم دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


1 اسدی، ی. 1387. بررسی اثرات استفاده از زئولیت طبیعی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زئولیت ایران.
2 باقری، ف. 1387. کاربرد زئولیت ها درکشاورزی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زئولیت ایران.
3 بانی نسب، ب.، حجتی، م.، زراعی، م. و سیم کش زاده، ن. 1386. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف زئولیت طبیعی بر رشد گیاه شنبلیله. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم باعبانی ایران. 396 ص.
4 جواهری، م.، رشیدی، ع. و باقی زاده، ا. 1384. تأثیر کود دامی، پتاسیم و بر روی عـملکرد کمی و کـیفی چغـندرقند در منطقـه بردسـیر. نشریه علمی چغندرقند، شماره 21: 43-56
5– خوشبخت، د.، شاکری، ف.، مدرس، پ. و بانی نسب، ب. 1386. تأثیر کاربرد زئولیت در بهبود خصوصیات رویشی و عملکرد تربچه. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم باعبانی ایران. 396 ص.
6 خوشخوی، م. صالحی، ح. و عبدی، غ. 1386. بررسی اثرات زئولیت وتنش خشکی بر رشد و نمو چمن کنتاکی بلوگراس. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم باعبانی ایران. 396 ص.
7 خوشخوی، م.، عشقی، س.، فرهمند، ه. و نظری، ف. 1386. کاربرد مقادیر مختلف زئولیت طبیعی و اتفن بر تولید گل  نرگس شیراز. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم باعبانی ایران. 396 ص.
8 خوشخوی، م.، عشقی، س. و نظری، ف. 1386. اثر زئولیت طبیعی بر ویژگی های فیزیولوژیکی گل جعفری. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم باعبانی ایران. 396 ص.
9- قلی زاده، آ. 1385. مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavicia L.). نشریه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره 113: 102-96
10 کوچکی، ع. و سلطانی، ا. 1375. زراعت چغندرقند. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 40 صفحه.
11 بی نام. آمار نامه جهاد کشاورزی. 1385. گروه محصولات صنعتی. 50 صفحه.
12- Al-Busaidi, A. and et al. Effect  Of Zeolite On Nutrients And Growth Of Barley Following Irrigation With Saline Water. College of Agriculture & Marine Sciences, sultan Qaboos , oman.
13- Alberto, C. and bernardi, et al. 2008. Yield And Nitrogen Levels Of Silage Corn Fertilized With Urea And Zeolite. http://www.escholarship.org /uc/item/4tn965kp.
14- Ghorbani, H. and Babaei, A. 2008. The effect of natural zeolite on ions adsorption and reducing solution electrical conductivity Na and K solutions. International meeting on soil fertility land management and agroclimatologu. Turkey ,2008, pp: 974-955.
15- Lefcourt, A. M. and Meisinger, J. 2001. Effect of adding alum for zelolite to dairy slurry on amonia volatilization and chemichal composition . J. Dairy Sci. 84:1814-1821.
16- Prez-Cabalero, R. and et al. 2008. The Effect Of Adding Zeolite To Soils In Order To Improve The N-K Nutrition Of Olive Trees. American Journal Of Agricultural And Biological  Science, 2(1):321-324.
17- Rehakova, M., Cuvanova, S. and et al. 2005. Agricultural And Agrochemichal Uses Of Natural Zeolite Of The Clinoptilolite Type. Faculty Of Science , university P.J. Safarik . SlovakRepublic.
18- Samaranda, M. and et al. 2006. Zinc Extraction From Polluted Soils By Using Zeolite And Vicia sativa Plant. National R&D Institiute For Industrial Ecology, ECOIND, Timsora.