تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه زراعت و اصلاح نباتات، رودهن، ایران

2 دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

3 کارشناس زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

      این آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار 1389 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی البرز در منطقه کرج با طول جغرافیایی51 درجه و 19 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه شمالی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی اسید آمینه در سه مرحله قبل از گلدهی، مرحله گلدهی کامل و مرحله قبل از گلدهی+ مرحله گلدهی کامل وکاربرد ورمی کمپوست در پنج سطح صفر، 5، 10، 15 و20 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد ورمی کمپوست و محلولپاشی اسیدهای آمینه تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشته اند. تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی تحت تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی قرار نگرفتند ولی کاربرد ورمی کمپوست باعث ایجاد تفاوت معنی داری در این صفات گردید و با افزایش مقدار ورمی کمپوست تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی کاهش یافت. بیشترین ارتفاع به میزان 8/41 سانتی متر، عملکرد گل تازه به میزان 7/3335 کیلوگرم در هکتار و گل خشک در هکتار معادل 8/653 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 20 تن ورمی کمپوست در هکتار بدست آمد. تیمار محلولپاشی در مرحله قبل از گلدهی+ مرحله گلدهی کامل نیز باعث بیشترین عملکرد گل تازه و خشک گردید. نتایج اثرات متقابل نشان دهنده آن بود که کاربرد توام 15 تن ورمی کمپوست و دوبار محلولپاشی بهترین نتیجه را از نظر عملکرد گل تازه و خشک داشته است.   

کلیدواژه‌ها


1- امیدبیگی، ر. 1374. رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول. انتشارات فکر روز،  283 ص.

2- بی نام. 1386. ایناگروپارس و توسعه پایدار کشاورزی. شرکت فرآورده های بیولوژیک ایناگروپارس

3- توکلی، م. و صداقت، م. 1373. گیاهان دارویی (ترجمه). انتشارات روزبهان، 264 ص.

4- خاوازی، ک و ملکوتی، م. ج. 1380. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک ئر کش.ر. موسسه تحقیقات خاک و آب کشور. 590 ص.

5- درزی، م. ت. 1386. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی رازیانه به منظور دستیابی به یک سیستم زراعی پایدار. رساله دکتری زراعت. دانشگاه تربیت مدرس.

6- سلطانی، ا. 1385. تجدید نظر در کاربرد روش های آماری در تحقیقات کشاورزی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 74 صفحه.

7- عزیزی، م.، لکزیان، ا. و باغانی، م. 1383. بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر شاخص های رشد و میزان اسانس ریحان اصلاح شده. خلاصه مقالات دومین همایش گیاهان دارویی. دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، ص 62.

8- عزیزی، م.، رضوانی، ف.، حسن زاده خیاط، م.، لکزیان، ا. و نعمتی، ح. 1387. تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد24، شماره 1، صفحه 93-82.

9- عزیزی، م.، رحمتی، م.،  عبادی، ت. و حسن زاده خیاط، م. 1388. بررسی روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد25، شماره 2، صفحه 192-182.

10- فلاحی، ج.، کوچکی، ع. و رضوانی مقدم، پ. 1388. بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 7، شماره 1، صفحه 135-127.

11- کوچکی ،ع.، جامی الاحمدی، م.، کامکار، ب. و مهدوی دامغانی، ع.1380. اصول بوم شناسی کشاورزی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،471 صفحه.                                                                               

12- Al-Said, M. A. and Kamal, A. M. 2008. Effect of folair spray with folic acid and some amino acids and some amino acids on flowering yield and quality of sweet pepper. J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 33(10): 7403 - 7412.

13- Anonymous. 2009. Agriculture production – micro organo liquid, amino powder, amino start and spurt. Agrowchem Inc. Ontario, Canada.

14- Anwar, M., Patra, D. D., Chand, S., Alpesh, K., Naqvi, A. A. and Khanuja, S. P. S. 2005. Effects of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient accumulation and oil quality of French basil. Communication in Soil Science and Plant Analysis. 36(13-14): 1737-1746.

15- Arancon, N., Edwards, C. A., Bierman, P., Welch, C. and Metzger, J. D. 2004. Influences of vermicompost on field strawberries: 1. Effects on growth and yield. Bioresources Technology. 93: 145-153.

16- Arancon, N., Edwards, C. A., Bierman, P., Metzger, J. D. and Lutch, C . 2005. Effects of vermicompost produced from cattle manure, food waste and paper waste on the growth and yield of peppers in the field. Pedobiologia.49(4): 297-306.

17- Arguello, J. A., Ledesma, A., Nunez, S. B., Rodriguez, C. H. and Goldfarb, M. D. D. 2006. Vermicompost effects on bulbing dynamics, nonstructural carbohydrate, yield and quality of Rosado Paraguayo garlic bulbs. HortScience. 41(3). 589-592.

18- Awad, E. M., Abd El-Hameed, A. M. and Shall, Z. S. 2007. Effect of glycine, lysine and nitrogen fertilizer rates on growth, yield and chemical compositionof potato. J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 32(10): 8541 - 8551.

19- Bently, R. and Trimen, H. 1991. Medicinal plants. Vol III, Jowhar Press. New Delhi, INDIA.

20- Connie, M. and Staba, E. J. 1992. Herbs, spices and medicinal plants. Recent Advances in Botany, Horticulture and Pharnacology. Vol 1. The chemistry, pharmacology and commercial formulation of chamomile. PP: 236-280. Food Product Press. New York, USA.

21- El-Shabasi, M. S., Mohamed, S. M. and Mahfouz, S. A. 2005. Effect of foliar spray with amino acids on growth, yield and chemical composition of garlic plants. The 6th Arabian Conf. for Hort. Ismailia, Egypt.

22- Emongor, E. V. and Chweya, J. A. 1992. Effect of nitrogen and variety on essential oil yield and composition from chamomile flower. Trop Agric. Vol 69. No: 3, 290-292.

23- Faten, S. A., Shaheen, A. M., Ahmed, A. A. and Mahmoud, A. R. 2010. Effect of foliar application of amino acids as antioxidants on growth, yield and characteristics of Squash. Research Journal of Agriculture and Biological Science, 6(5): 583-588.

24- Franz, C. and Holzl, J. 1978. Variation in the essential oil of matricaria chamomilla depending of plant age and stages of development. Acta Horticulturae. No: 73, 229-238.

25- Gardezi, A. K., Ferrera, R., Acuna, J. L. and Saavedra, M. L. 2000. Sesbania emerus urban inoculated with Glomus sp. In the presence of vermicompost. Mycorrhiza News. 12(3): 12-15.

26- Garg, P., Gupta, A. and Satya, S. 2006. Vermicomposting of different types of waste using Eisenia foetida: S comparative study. Bioresource Technology. 97: 391-395.

27- Hameeda, B., Rupela, O. P., Reddy, G. and Satyavani, K. 2006. Application of plant growth promoting bacteria associated with compost and macrofauna for growth promotion of pearl millet. Biol. Fertil. Soils. 44: 260-266.

28- Jat, R. S. and Ahlawat, I. P. S. 2004. Effects of vermicompost, biofertilizer and phosphorus on growth, yield and nutrient uptake by gram (Cicer arietinum) and their residual effect on fodder maize. Indian Journal of Agricultural Science. 74(7): 359-361.

29- Jayanthi, C., Malarvizhi, P., Khan, A. F. K. and Chinnusamy, C. 2002. Integrated nutrition management in forage oat. Indian Journal of Agronomy. 47(1): 130-133.

30- Jeyabal, A. and Kuppuswamy, G. 2000. Recycling of organic wastes for the production of vermicompost and its response in rice-legume cropping system and soil fertility.European Journal of Agronomy.15:153-170

31- Johri, A. K. and Srivastava, L. J. 1992. Effect of planting and level of nitrogen on flower and oil yield of German chamomile. Indian Journal of Agronomy. 37(2): 302-304.

32- Jordao, C. P., Fialho, L. L., Cecon, P. R., Matos, A. T., Neves, J. C. L., Mendonca, E. S. and Fontes, R. L. F. 2006. Effects of Cu, Ni and Zn on lettuce grown in metal-enriched vermicompost amended soil. Water, Air and Soil Pollution. 172(1-4): 21-38.

33- Kale, R. D., Malesh, B. C., Sreenivasa, M. N. and Bagyaraj, D. J. 1987. Influences of worm cast on the growth and mycorrhizal colonization on two ornamental plants. South Indian Horticulture. 35(5): 433-437.

34- Karuppaiah, P., Manivonnar, K., Andrasakaron, S. V. and Kuppusamy, G. 2000. Responses of cucumber to foliar application of nutrients on light mine spoil. J. of the Indian Society of soil Science, 49(1): 150 - 153.

35- Kumar, S., Rawat, C. R., Dhar, S. and Rai, S. K. 2005. Dry matter accumulation, nutrition uptake and changes in soil fertility statues as influenced by different organic sources of nutrients to forage sorghum. Indian Journal of Agricultural Science. 75(6): 340-342.

36- Letchamo, W. 1992. Genotypic and phenotypic variation in floral development of different genotypes of chamomile. Acta Horticulturae. No: 306, 367-373.

37- Letchamo, W. 1996. Developmental and seasonal variation on flavonoides of diploid and tetraploid chamomile ligulates florets. Plant Physiology. Vol: 148, 645-651.

38- Letchamo, W. and Marquard, R. 1993. The pattern of active substances accumulation in chamomile genotypes under different growing conditions and harvesting frequencies. Acta Horticulturae. No: 331, 357-364.

39- Letchamo, W. and Vomel, A. 1992. A comparative investigation of chamomile genotypes under extremely varying ecological conditions. Acta Horticulturae. No: 306, 105-114.

40- Liuc, J. and Pank, B. 2005. Effect of vermicompost and fertility levels on growth and oil yield of Roman chamomile: Scientia Pharmaceutica, 46: 63-69. 

41- Mcginnis, M., Cooke, A., Bilderback, T. and Lorscheider, M. 2003. Organic Fertilizers for basil transplant production. Acta Horticulturea, 491: 213-218

42- Nanjappa, H. V., Ramachandrappa, B. K. and Mallikarjuna, B. O. 2001. Effect of integrated nutrition management on yield and nutrient balance in maize. Indian Journal of Agronomy. 46(4): 698-701.

43- Pandey, R. 2005. Management of Meloidogyne incognita in Artemisia pallens with bio-organics. Phytoparasitica. 33(3): 304-308.

44- Pramanik, P., Ghosh, G. K., Ghosal, P. K. and Banik, P. 2007. Changes in organic C, N, P and K and enzyme activities in vermicompost of biodegradable organic wastes under limiting and microbial inoculants. Bioresource Technology. 98(13): 2458-2497.

45- Roy, D. K. and Singh, B. P. 2006. Efficacy of different levels of vermicompost and nitrogen application and stage of nitrogen application on the quality of malt barley. Journal of Food Science and Technology- Mysore. 43(3): 294-296.

46- Salmon, I. 1994. Growing conditions and essential oil of chamomile. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants. 2(2): 31-37.

47- Sanches Govin, E., Rodrigues Gonzales, H. and Carballo Guerra, C. 2005. Influencia de los abonos organicos y biofertilizantes en la calidad de las especies medicinales calendula officinalis l.y Matricaria recutita L. Revista Cubana de Plantas Medicinales. 10(1):1.

48- Thanunathan, K., Nataranjan, S., Senthilkumar, R. and Arulmurugan, K. 1997. Effect of different sources of organic amendments on growth and yield of onion in mine spoil. Madras Agricultural Journal. 84(7): 382-384.

49- Tongetti, C., Laos, F., Mazzarino, M. J. and Hernandez, M. T. 2005. Composting vs. vermicomposting: A comparative of end product quality. Compost Science & Utilization. 13(1): 6-13.