ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایران

چکیده

این آزمایشی در سال 1388 به صورت اسپلیت پلات و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تبریز انجام شد. تیمارها شامل سطوح مختلف تنش آبی بر اساس آبیاری پس از 70 ، 110 و 150میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و پنج رقم سیب زمینی آگریا، ساتینا، ساوالان، کایزر و مارکیس بودند. نتایج نشان داد سطوح مختلف آبی در ارتباط با ارتفاع بوته، تعداد ساقه هوایی، تعداد غده های با قطر بزرگ تر از 60 میلی متر، وزن خشک اندام هوایی، غده، محتوای نیترات غده و عملکرد در سطح 1% معنی دار بود. ارقام مختلف نیز در ارتفاع بوته، تعداد غده های با قطر بزرگ تر از 60 میلی متر، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد در سطح 1% و وزن خشک غده در سطح 5% معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته در رقم اگریا معادل 83 سانتی متر با آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر آب از سطح تشتک تبخیر بود که با آبیاری پس از 150 میلی متر تبخیر آب از سطح تشتک کمترین ارتفاع ساقه با کاهشی معادل 39/49 % در همین رقم حاصل گردید. بیشترین تعداد ساقه در رقم آگریا معادل 497/5 عدد در سطح شاهد و کمترین تعداد در رقم مارکیس در سطح شاهد معادل 2 عدد بود که می تواند ناشی از اختلافات ژنتیکی باشد. حداکثر میزان عملکرد در رقم آگریا معادل 598/3 کیلوگرم در مترمربع بود که حداقل میزان عملکرد نیز در این رقم با کاهشی معادل 11/46 % درصورت آبیاری پس از 150 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، ع. پ، احسان زاده و جباری، ف. 1385. مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی(ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.
2- جوادی، م.1387.ارزیابی تحمل به خشکی در کلون های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل .
3- کوچکی، ع. ر.، زند، الف.ف بنایان اول، م.، رضوانی مقدم، پ.، مهدوی دامغانی، ع. الف.، جامی الاحمدی، م. و وصال، س. ر. 1384. اکوفیزیولوژی گیاهی(ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
4-Abong, G., Okoth, M., Karuri, E., Kabira, J. and Mathooko, F. 2009. Influence of potato cultivar and stage of maturity on oil content of French fries (CHIPS) made from eight kenyan potato cultivars. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development,Vol. 9: 16667-1682
5-Arbogast, M., Powelson, M. L., Cappaert, M. R. and Watrud, L. S. 1999. Response of six potato cultivars to amount of applied water and Verticillium dahliae. Ecology and Population Biology.
6-Bao, A., Wang, S., Wu, G., Xi, J., Zhang, J. and Wang, C. 2009. Overexpression of the Arabidopsis H+-PPase enhanced resistance to salt and drought stress in transgenic alfalfa (Medicago sativa L.). Plant Science. 176: 232–240
7-Deblonde, P. M. K., Haverkort, A. J. and Ledent, J. F. 1999. Responses of early and late potato cultivars to moderate drought conditions: agronomic parameters and carbon isotope discrimination. European Journal of Agronomy. 11(2): 91-105.
8-Flesher, D. H., Timlin, D, J. and Reddy, V. R. 2008. Interactive effect of carbon dioxide and water stress on potato canopy growth and development. Agronomy journal, 100 (3): 711-719.
9-Graciano, C., Guiame´t, J. J. and Goya, J. F. 2005. Impact of nitrogen and phosphorus fertilization on drought responses in Eucalyptus grandis seedlings. Forest Ecology and Management. 212: 40–49
10-Hassanpanah, D., Gubanov, E., Gadimov, A. and Shahriari, R. 2008. Determination of yield stability in advanced potato cultivars as affected by water deficit and potassium humate in ardabil Region, Iran. Pakistan Journal of Biological Science. 11(10): 1354-1359.
11-Hassanpanah, D. 2009. In vitro and in vivo screening of potato cultivars against water stress by polyethylene glycol and potassium homate. Biotechnology. 8(1): 132-137.
12-Humintech .2007. Focus on form: Retrieved May 2007, form www.humintech.com.
13-Khorshidi benam, M. B. and Hassanpanah, D. 2007. Evaluation of different potato cultivars at different irrigation periods and different drought stages. Acta Horticulturae. 729, pages 183-188
14-Liu, Z., Zhang, X., Bai, J., Suo, B., Xu, P. and Wangb, L. 2009. Exogenous paraquat changes antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in drought-stressed cucumber leaves. Scientia Horticulturae. 121: 138–143.
15-Lukovic, J., Maksimovi, I., Zoric, L., Nagl, N., Percic, M., Polic, D. and Putnik-16-Delic, M. 2009. Histological characteristics of sugar beet leaves potentially linked to drought tolerance. Industrial Crops and Products. 30: 281–286.
17-McDole, R. E. and McMaster, G. M., 2008, Effects of moisture stress and nitrogen fertilization on tuber nitrate-nitrogen content , American Journal of Potato Research., 55(11): 611-619.
18-Miene, A. and De Ronde, J. A. 2008. A comparison of drought stress and heat stress in the leaves and tubers of 12 potato cultivars. South African journal of Science, 104: 156-158.
19-Rajala, A., Hakala, K., Makela, P., Muurinen, S. and Peltonen-Sainio, P., 2009. spring wheat response to timing of water deficit through sink and grain filling capacity. Field Crops Research.  Xxx: xxx–xxx
20-Schapendonk, A. H. C. M., Spitters, C. J. T., and Groot, P. J. 1989. Effect of water stress on photosynthesis and chlorophyll flurescence of five potato cultivars. Potato Research. 32: 17-32.
21-Vasiliades, L. and Loukas, A. 2009. Hydrological response to meteorological drought using the Palmer drought indices in Thessaly, Greece. Desalination. 237: 3–21.
22-Vos, J. and Groenwold, J. 1987. Mean annual yield reductions of potato due to water deficits for Dutch weather conditions. Acta Horticulturae 214: 61-70.