مطالعه اثرات پتاسیم، مس و روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش رطوبتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، زاهدان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثر قطع
آبیاری در مراحل انتهایی رشد گندم و استفاده از عناصر پتاسیم، مس و روی بر عملکرد
ارقام گندم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با
سه تکرار طی دو سال زراعی 82-1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک
اجرا گردید. تیمارهای قطع آبیاری در سه سطح شامل آبیاری کامل تا انتهای فصل رشد،
قطع آبیاری از مرحله گرده افشانی و قطع آبیاری از مرحله شیری به بعد در کرت های
اصلی و تیمارهای کاربرد عناصر شامل عدم استفاده از عناصر، مصرف سولفات پتاسیم،
سولفات روی و سولفات مس در کرت های فرعی قرار گرفتند. ارقام مورد استفاده نیز
چمران و کویر بود. نتایج آزمایش نشان داد که قطع آبیاری در مرحله گرده افشانی در
سطح 1% باعث کاهش عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید. در این
آزمایش کاربرد پتاسیم، روی و مس باعث افزایش غلظت نیتروژن و مصرف سولفات روی و
سولفات مس نیز باعث افزایش غلظت این عناصر در دانه شد. رقم چمران نسبت به رقم کویر
دارای عملکرد بیولوژیک و دانه بیشتری بود.  

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است

 
1- اسکندری، ا. ر. 1379. برهمکنش رژیم رطوبتی خاک و سطوح پتاسیم بر رشد رویشی دو رقم گندم زمستانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
2- خوگر، ز.، ارشد، ک. و ملکوتی، م. ج. 1379. اثرات بهینه کود در افزایش عملکرد گوجه فرنگی. چاپ اول. نشر آموزش کشاورزی.
3- دانشیان، ج. و پ. جنوبی، 1380. بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه گیاه سویا. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم خاک ایران. ص63-61.
4- شریفی، ح. ر. و رحیمیان مشهدی، ح. 1380. اثر تنش رطوبت، تراکم و رقم گندم دیم در شرایط شمال خراسان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال هشتم. شماره اول. بهار1380.
5- ضیاییان، ع. و ملکوتی، م. ج. 1377. بررسی اثرات کودهای محتوی عناصر ریزمغذی و زمان مصرف آنها در افزایش تولید ذرت. مجله پژوهش خاک و آب جلد12. شماره 1 (ویژه نامه مصرف بهینه کود) مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
6- ملکوتی، م. ج. 1373. حاصلخیزی خاکهای خشک. مشکلات و راه حل ها. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
7- ملکوتی، م. ج. 1383. مقاله افزایش تولید گندم و بهبود سلامتی مردم از طریق مصرف سولفات روی در مزارع گندم کشور. مجموعه مقالات، تغذیه متعادل گندم راهی به سوی خودکفایی در کشور و تأمین سلامتی جامعه.
8- Alexander, V. T. 1973. Influence of foliar nutrition of urea and potash on wheat under rainfed condition. Potash rev. 9123:2.
9- Bansal, R. L. and Nayyar, V. K.  1989. Effect of zinc fertilizers on rice grown on trypic unto chrepts. IRRI News Letter, 14(5): 24-25.
10- Bates, L. S., Waldern, R. P. and Teave, I. D. 1973. Rapid determination of free proline for water stress standies. Plant and Soil 39: 205-107.
11- Beweley, J. D. J. and Krochko, E. 1982. Desiccation tolerance, PP: 325-378. Ino.L. Lange, P.S. Noble, C. B. Osmond, and H. Zieyler (eds.). Physiological Platecology. Vol.2. Water relation and Carbon Assimilation. Springer. Varlay, New York.
12- Brenna, R. F. 1992. The effect of zinc fertilizer on take-all and the grain yield of wheat grown on zinc-deficient siol of the Esperance region, Western Australia, Fertilizer Research. 31:215-219.
13- Chacmak, I., Ekis, H.,  Yilmaz, A.,  Tourn, B., Kolei, N. and Gultekin, A. 1997. Differential response of rye, triticale, bread and durum wheats to zinc deficiency in calcareous soils. Plant and Soil. 188:1-10.
14- Debelo, D., Girma, B., Alemayehu Z. and Gelalcha, S. 2001. Drought tolerance of some bread wheat genotypes in Ethiopa. African crop science journal. Vol. 9(2): 393-400.
15- Grundon, N. J. 1991. Copper deficiency of wheat: effects of soil water content and fertilizer placement on plant growth. Plant nutrition. J. 14(5): 499-509.
16- Guttieri, M. J., Ahmad, R., stark, J. C. and souza, E. 2000. End-use quality of six hard red spring wheat cultivars at different irrigation level. Crop sci. 40: 631-635.
17- Marschner, H. 1993. Mineral nutrition of hisher plants. 2nd ed. Academic. Press public.
18- Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic press. Sec. Ed. USA. 320 P.
19- Robertson, M. J. and Giunta, F. 1994. Responses of spring wheat exposed to pre-anthesis water stress. Aust. J. 45: 19-35.
20- Rengel, Z. and Graham, R. D. 1995. Importance of seed Zn – content for wheat growth on zinc deficient soil. II. Grain yield. Plant and soil, 173: 267-274.