تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام هیبرید ذرت شیرین در شرایط آب وهوایی اراک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

     این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تاریخ کاشت در سه سطح به عنوان عامل اصلی شامل کشت در تاریخ های 20خرداد،31خرداد،11تیر ماه و چهار هیبرید مختلف ذرت شیرین  KSC.403، KSC.404، Chase،Meritعامل فرعی بودند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه وعملکرد بیولوژیک تاثیر معنی داری داشت. اثر متقابل  تاریخ کاشت و نوع هیبرید بر صفت تعداد ردیف در بلال تاثیر معنی داری نداشت. از میان هیبرید های مورد بررسی، KSC.404برتر ازسایر هیبریدهای مورد بررسی بود، به طوری که از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. عملکرد دانه در مرحله برداشت در هیبرید KSC.404 معادل 76/4 تن در هکتار و وزن هزار دانه آن  81/190گرم بود که نسبت به سایر هیبریدهای مورد بررسی بیشتر بود. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد کشت هیبرید KSC.404در تاریخ 20 خرداد ماه با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه مورد بررسی بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.  

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است

 

1- چوگان، ر.1372. بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ،تراکم بوته ذرت ،چکیده مقالات دومین کنگره زراعت واصلاح نباتات. صفحه:18.

2- سرمدنیا. غ. 1374. تاثیر تاریخ کاشت روی عملکرد دانه سه رقم ذرت در منطقه اصفهان مجله علوم کشاورزی ایران.جلد26 شماره4. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.صفحه:32-21.

3- سیادت، س. و شایگان، ع . 1373.  مقایسه عملکرد دانه وبرخی صفات زراعی ارقام ذرت تابستانه در تاریخ کاشت های مختلف درخوزستان ، مجله علمی کشاورزی،جلد هفدهم،صفحه:91-75.

4- صادقی، ف. 1374. بررسی وتعیین مناسب ترین تاریخ کاشت در ارقام مختلف ذرت (دو گروه زود رس و فوق العاده زود رس)کشت تابستانه. کارنامه سال 1374(جلد اول).سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.صفحه:110.

5- فرمهینی، ا،1383. اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته بر شاخص های رشد وعملکرد ذرت شیرین به عنوان کشت دوم در اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.دانشکده کشاورزی ، 100صفحه.

6- کرم زاده ، س. و کاشانی، ع. 1373. بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت وهیبرید بر عملکرد و  روند رشد ذرت .مجله پژوهش وسازندگی ، شماره 18صفحه: 72.

7- محمدی، خ. و آقا علیخانی ، م. 1386. تاثیر تراکم بوته وتاریخ کاشت بر عملکرد وکیفیت علوفه ذرت شیرین.مجله دانش کشاورزی ، شماره 2،جلد17، صفحه های 117-126.

8- مطیعی ، ا.، حیاتی رکنی، س. م. و سیادت، ع. 1372. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم برروی عملکرد دانه ذرت 704در منطقه خوزستان . مجله پژوهشی و سازندگی ،شماره 18،صفحه:16-20.

9- منیعی، م. 1372. بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد وعملکرد شش رقم ذرت دانه ای خلاصه مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.صفحه:34.

10- نور محمدی ، ق.،  سیادت، ع. و کاشانی، ع . 1373. زراعت جلد اول . انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

11- نور محمدی، س. 1380. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه ذرت رقم  ksc.301به عنوان کشت دوم ،چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات . صفحه:54.

12- هاشمی دزفولی، ا.، خلیلی عالمی، س.، سیادت، ع. و کمیلی، م. 1380. اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آ ب و هوایی خوزستان ، مجله علوم کشاورزی ایران ، جلد32 ، شماره4، صفحه:689-681.

13-Duncon, W. G. 1993. Iisolation and temperature Effects on maize growth and yield crop sci 13-187.

14-Hashemi-Dezfouli, A . and S . J .Herbert.(1992). Intensifying plant density on yield of corn.Iran Agric .Res.11:410-415.

15-Hashemi-Dezfouli, A. and Herbert, S. J. 1992. Intensifying plant density of corn  with atificial shade .Agron. J . 84:547-551.

16-Hunter, R . B . 1980. Increased leaf area(source)and yield of maize in short- season area.crop. sci.20.71-574.

17-Imhoite, A. A. and carter, P. R. 1987. Planting date and tillage effects on corn following corn Agron.J.79:746-751.

18-Kalloo. G. and Bergh, B. D. 1993. Sweet corn breeding .in:Breeding vegetable crops . E d .By M. j.Bassett.AVΙpub.west port,conn.p.777.

19-Kaukis, k . and Davis, D. W. 1986. Sweet corn breeding .in: Breeding vegetable crops . E d .By M. j. Bassett.AVΙpub.west port,conn.p.475.

20-Lang , D. E., Termunde, D. B. and Dirks, U. A. 1963. Effect of population levels on yield .and . maturity of  maize hybrids grown on the northern griat planins. Agron . J :55-551.

21-Reed , A. J., Sigletay, G. W., Schussler, J. R., Williamson, D. R. and Christy, A. L. 1999. Shading effects on dry matter nitrogen partitioning Kernel number,and yield of maize crop sci-28:819-825.

22-Waligora, H. 1997. The influence of sowing terms on vegetation period and morphological characters of sweet corn.prace.zakresu.nauk.rolniczych.83:40-135.