کاربرد تفاله میوه زیتون، کود دامی و کودهای شیمیائی نیتروژن دار در کنترل گل جالیز O. aegyptiaca L.)) در حضور آفتابگردان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه کشاورزی، ساوه، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه کشاورزی، شهر قدس، ایران

چکیده

     به منظور بررسی اثر استفاده توام کود آلی و کود های نیتروژن دار بر جوانه زنی و رویش گل جالیز آزمایشی در شرایط گلدانی و به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهریار اجرا گردید. عامل اول شامل تیمار شاهد، کود دامی و تفاله زیتون بود. عامل دوم شامل فرم های مختلف کود شیمیایی حاوی نیتروژن در شش سطح مشتمل بر تیمار شاهد یا عدم مصرف کود نیتروژن، سولفات آمونیم، فسفات آمونیم، نیترات پتاسیم، اوره، نیترات آمونیم بود. میزان مصرف تمام انواع کودهای حاوی نیتروژنه جز تیمار شاهد به میزان سه قسمت در میلیون بود. نتایج این بررسی نشان داد اثر مصرف کود دامی بر وزن خشک گل جالیز در سطح یک در صد معنی دار بود و باعث افزایش شاخص های رویشی گیاه آفتابگردان گردید. تفاله زیتون سبب کاهش معنی دار وزن خشک گل جالیز و تعداد گیاه انگل و نقش کاهش دهنده ای بر شاخص های رویشی و عملکرد آفتابگردان داشت. هیچ یک از کودهای شیمیائی نتوانستند به طور همزمان سبب کاهش رشد گل جالیز و افزایش شاخص های رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان شدند.
 

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است

 

1- محمودی فر، م. و جم نژاد، م. 1389. بررسی اثر نوع و مقدار کودهای حاوی نیتروژن بر میزان جوانه زنی گل جالیز مصری Orobanche aegyptiaca در حضور میزبان های مهم زراعی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. 145 صفحه.

2- Abu- Irmaileh, B. E. 1994. Nitrogen reduces branched broomrape (O.ramosa) Seed germination, Weed Sci Vol. 42 (57-60).

3- Abu-Irmaileh, B. E. 1981. Response of hemp broomrape (Orobanche ramosa) infestation to some nitrogenous compounds.318 Kasetsart J. (Nat. Sci.) 38 (3) Weed Sci. 29: 8- 10.

4- Etagegnehu G. M. and R. Suwanketnikom. 2004. The effects of nitrogen fertilizers on branched broomrape (Orobanche ramosa L.) in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), Nat Sci. Vol. 38 (311-319).

5- Garsia. M. J. and Garsia torres, L. 1986. Effect of Planting Date on Parasitism of Broad bean (Vicia faba) by Crenata Broomrape (Orobanche crenata).Weed Science 34:544-550.

6- Ghosheh, H., Hameed, K. M.,  Turk, M. A. and al-Jamali, A. F.  1999. Olive (Olea europea) jift suppresses broom rape  ( Orobanche spp.) infections in faba bean (Vicia faba), pea (Pisum sativum), and tomato (Lycopersicon esculentum). Weed Technol. 13: 457- 460.

7- Goldwasser,Y., Hershenhorn, J., Rubin, B., Zamski, E., Plakhine, D. and Kleifeld, Y.  2001. Studies of the resistance of  (Vicia atropurpurea) to (Orobanche aegyptiaca). Weed Tech. 16: 126-132.

8- Haidar, M. A., Bibi, W. and Sidahmed, M. M.  2002. Response of branched broomrape (Orobanche ramosa) growth and development to various soil amendements. Crop Protection 22: 291- 294.

9- Nandula, V. K. 1998. Selective Control of Egyptian broomrape (O.aegyptiaca) by glyphosate and its amino acid status in related to selective hosts, phd. Thesis Blacks bury, Virginia, 129 Page.

10- Pieterse, A. H. 1991. The effect of nitrogen fertilizers on the germination of seeds of striga hermonthica and Orobanche crenata. Pages 115-124 in K. Wegmann and L.J. Musselman, eds .1991. Progress in orobanche Research. Eberhard-Karls-Universitat, Tubengen , FRG.